آرشیف

2017-10-23

پیکرخونین کشورما

پیکرخونین کشور ما

هفته که گذشت کشورومردم ما خونبارترین روزها را پشت سرگذشتاندند.حملات شنیع ووحشیانه نیروهای هراس افگن این دشمنان سوگند خورده مردم ما درولایات پکتیا .قندهار غزنی ،غور کابل به ویژه حمله برمسجد جامعه امام زمان درکابل ودرمسجدجامعه ولسوالی دولینه ولایت غورباردیگر ثابت ساخت که نیروهای هراس افگن دشمن مشترک همه مردم ماست به هیچ قوم ، زبان ومذهب خاص تعلق نداشته ورحم نکرده ونخواهندکرد درکشتن مردم بیگناه ما درهرجایکه دست شان برسد کوتاهی نمیکنند   پشتون،تاجک ،هزاره وازبک «شیعه وسنی » را نمیشناسند فقط همه را بنام افغان به قتل میرسانند.حملات هراس افگنانه جریان ده روزگذشته بیانگر همین واقعیت بود.
 لذ َ؛ حالاپاسخ دادن به این حوادث خونبارکه میتوان آنرا بنام «سونامی »سال نام داد. مربوط  میشود که رهبران سیاسی ،احزاب ، سازمانها وفعالین جامعه مدنی بطوراخص  رهبران حکومت وحدت ملی  چگونه به قضایای غیرقابل تحمل برخورد میکنند وچگونه پاسخ میدهند. واکنش مردم درقبال این اعمال غیرانسانی دشمنان وطن ومردم ما این بوده که حکومت ونیروهای امنیتی کشور باید به عملکرد مدارا دربرابر قاتلین مردم ما وداء کنند دشمن که در یک هفته پنجصد خانواده افغان داغدارنمودند ترحم نمودن به آنها یک اشتباه تاریخی خواهند بود و باید به کمک متحدین دوستان بین المللی خود درقلع وقم انها باقوت هرچه تمامترعمل کند ودرتربیون های بین المللی هویت تروریزم وکشورهای حامی تروریزم  که درهمسایه گی افغانستان قراردارندافشاء درمراجع حقوقی بین المللی شکایت رسمی نماید
به مردم مراجع کنند به مردم مشوره کنند وازمردم  کمک بخواهند وبه دوستان ومتحدین بین المللی خود بسراحت بگویند درصورت درحل قضایای افغانستان وتامین صلح صادق اند به عقیده بعضی ازآگاهانه امورسیاسی ونظامی با نیروهای مسلح کشوربه تکنالوژی مدرن روزمجهرودربرابردشمن استفاده موثرنمایند درد ورنج وغم مردم مارا تنها شرکت درمراسم سوگوارنمیتواند مرفوع سازد.