آرشیف

2022-5-11

آی سان مرامی

پیله ی سنگی
پیله کرده ام به داشتـنت
دارمت در همین تنگـنایِ جایِ تنگ
خیالت را دارم
خیالت سنگم کرده، سخت
جنبشی نبایدم
به گمانم بعد از سنگ شدن، مرحله ای سهل باشد
در پیله ام به امید روزی دورت چرخیدن
پس از این در بند بودن ها
می توان یافت در خود پروانگی را
سنگ هم می سوزد
این دل سنگم می سوزد
برای سنگ های حومه ی جاده،
سنگ های کنار رود،
سنگ های هر کجای شهر
که پیله طردشان  کرد و پروانگی حسرت شان گشت
سنگ هم می لرزد
می ترسم من
مبادا خطا باشد به داشتن ها پیله کردن

https://s6.uupload.ir/files/picsart_05-11-01.05.30_ukaj.jpg

اثر هنری: بانو دلارام کریمی