آرشیف

2017-6-20

afrotan

پیشوایان متفکر و خودکشی از ترس مرگ!

حکایت است خان یک روستا که تازه جان به حق سپرده بود و ناظر اش می خواست در مراسم ختم خان مرحوم چیزی دروصف او بگوئید از پیرمردی پرسید چطور است که خطاطی خان را تمجید کنم ، پیر مرد گفت ، خط او که بسیار بد بود ، باز ناظر پرسید چطوراست که در وصف عدالت خان سخن بگوئیم ، پیرمرد گفت که باعث آبرو ریزی است ، باز هم ناظر پرسید چطور است که در باره شجاعت وی حرف بزنم پیر مرد پرسید که چه شجاعتی ؟ ناظر مجددأ پرسید پس درباره خان چه بگوئیم ؟ پیرمرد کمی فکرکرد وگفت ، حال که مجبورهستی چیزی بگوئی درباره همان خط اش حرف بزن ولی حتمأ بگوئی که خط میخی داشت .

http://www.dailymotion.com/video/x5r4rdd

وقتی یکی ازچند مین  متفکران دنیا در لباس کریهی از ریأست حکومت وحدت " مالی " افغانسـتان که متملقان و درباریان از باب کم فهمی نسبت به "اسلام و دموکراسی"  آنرا رئیس دولت جمهوری اسلامی افغانستان میخوانند در یک محفل مذهبی کسی را که نام و کارنامه هایش از چندصد سال بدینسو سمبول آزادی خواهی و عدالت بوده و در دائره شناخت هویت ملی ما محسوب میشود  نواسه خدا بنامند و این اشتباه نه فقط  یک مرتبه و صرف در باره حضرت امام حسین (رض) بلکه چندین بار از سوی کسی که ادعای چندین سال پژوهش در تاریخ اسلام داشته صورت گرفته است . تجربه نشان داده است که این متفکر گران مایه که هدیه الهی برملت و همه امت است از بدو نصب شدن بر منصب داروغه گی در خانقاه ارگ چندین مرتبه دُچار اینگونه اشباهات فاحشی شده است .

https://www.youtube.com/watch?v=WqX5ojQPsG8

طبیعی است که میکانیزم اجماع ملی را که بصورت مستعجل و پس از حادثه دردناک چهارراهی زنبق کابل برسر زبان آورد و از اجماع مشروعیت دهی برای رژیم مافیائی اش  از آن یاد آوری نمود تا سرحد تصمیم گیری برای پاک کاریی شیشه های سیاه موتر ها که در حد صلاحیت های پولیس ترافیک جاده ها می گنجند خلاصه گردد .

http://www.dailymotion.com/video/x5r04ot_4

همه ما شاهد حالت دردناکی هستیم که  همه فعالان و روشنفکران سیاسی و مذهبی جامعه افغانی  وقتی از حل فاجعه جاری در افغانستان سخن به میان می آید نه تنها خود و گروهش را یگانه  وارث راه و نقشه ای میدانند که همه نیازهای انسان معاصر را حل وفصل میدارد و تمامی نیروهای دیگری را به بی برنامه گی و بی بدیلی حاکمیت کنونی در افغانستان میدانند .  این گونه اظهارات آنها درحد نگهبانی از رژیم مافیائی حاکم بر افغانستان کاملأ به جا است اما وقتی از اندیشه و مکتبی سخن به میان آید که اساسأ ادعای  نگاه فلسفی ویژه ای به هستی و انسان  را دارد و کاملأ با تفکر حاکم بر کشور درمغائرت قراردارند ناگزیرباید با حوصله مندی و عقلانیت پاسخ همه نیازهای مادی و معنوی بشر امروزی را دریافت . 

ادامه مطلب در اینجا