آرشیف

2018-1-3

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

پیشبینی ها از چهارسوق های شهر:

چهار سوق های شهر فیروزکوه پیشبینی نموده اند ، پاسش را من مینمایم البته باور تعلق میگیرد به شما. میگویند کوه نورد صاحب تبدیل وشخصیت محترم که اسم ایشان را نمیدانیم کرسی ریاست محترم امنیت ملی غور را دراختیار گرفتند!!!
2 لیدران مرکزی ازکابل این چنین تصمیم اتخاذ فرموده اند که حبیبه سهرابی سابق والی بامیان کرسی مقام ولایت غور را عنقریب دراختیار میگیرند!!!
3 چهارسوق ها ازشهر فیروزکوه احترامانه پیشنهاد همی مینمایند ازکرسی سرمعلم به بالا را احترامانه به دسترس احزاب محترم سیاسی ، به احزاب محترم سپاسی میسپاریم وامید واریم این کرسی هارا ازطرف داران خویش شخصیت های محترم را بگمارند و به غوراعزام فرمایند ،ما درغور کسی را نداریم یاهم اگر داریم به اختلاف و بیچاره گی به سر میبریم ونمیتوانیم این کرسی هارا خودکارنمائیم !!!
با تعارفات فراوان مردمان ازنظر افتاده وبه حلقه معصومیت گرفتار، غور.

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی