آرشیف

2017-7-4

afrotan

پیرامون توضیح المسائل لطیف پدرام !

فصل دوم بخشاول  
هیچگونه قصدی نداشتم و ندارم دراین هنگامیکه افغانستان ازسویی به عنوان بزرگترین پایگاه مافیائی جهانی شناخته شده وهمه جناح های اعتقادی و اجتماعی ،مخالف یا موافق دراین اصل متفق اند که دیگر با این ساختار معیوب از نام دولت وحدت ملی هیچگونه پیشرفتی میسر نیست بنأ تمامی شهروندان اعم از روشنفکران و سائرفعالان سیاسی ومدنی  با تمامی امکاناتی که دراختیارداشته اند برای خاموش ساختن آتش این فتنه بزرگ وارد میدان شده اند درباره  اظهارات لطیف پدرام وکیل ونمائنده مردم بدخشان درپارلمان افغانستان ویکی ازچهره های جنجالی عرصه " سیأ" ست این کشور مطلبی بنویسم.  زیرا میدانیستیم وهمه میدانند که مبارزه با استعمار جدید که با متود های استحماری وخشونت نرم افزاری  برسرنوشت و حق آزاد زیستن مردم ما غلبه حاصل نموده است کار جمعی و ماورأ اختلافات  فکری را می طلبد که لطیف پدرام نیز با یدک کشیدن تأسیس و رهبریی  کنگرهء ملی افغانستان به عنوان یک اپوزسیون مدنی وسیاسی  در کنار ده ها دسته وگروه وحزب وسازمان به نقد ساختار حاکم پرداخت . البته تفاؤت اصلی میان این دسته از روشنفکران کاپی شده و انتلکتوئل  که بیشتر شان به نرخ روز نان میخورند و دیگر گروه های سیاسی و فکری که نظام کنونی را فاقد هرنوع مشروعیت میدانند  دراین بود و هست  که این جماعتی از انتلکتوئلها یا کتابخوان های دگم اندیش که درفن مسخ سازی ید طولانی دارند از متن و بطن نظام تغذیه میشوند و شعارهای انقلابی سر میدهند  درحالیکه دیگر منتقدان رژیم حاکم و اصلاح طلبان تحؤل طلب ارتزاق از من وسلوای رژیم را مغائر با اصول مبارزاتی و اصل استقلال نهضت های آزادی بخش ملی  میدانند و هیچگاه حاضر نیستند با هر گونه استد لالی از کمک های نظام های طاغوتی بهره برند . برای اینکه ازاصل  بحث مان بدورنرویم باید گفت که  آقای لطیف پدرام که بحیث نمائنده مردم بدخشان در مجلس شورای ملی افغانستان از جایگاه و امتیازات  حقوقی و حقیقی نمائنده گی مردم درپارلمان افغانستان برخورداراست آخیرأ برعلاوه اینکه ریاست حزب کنگره ملی را به یدک می کشند با یک خطبه غرای راشنفکری اش نهادی را بنام شورای عالی تاجیکان افغانستان بصورت رسمی گشودند.

ادامه مطلب در اینجا