آرشیف

2018-10-4

علم عبدالقدیر

پیام و پلان داکتر ابراهیم ملکزاده

بسم الله الرحمن الرحیم.

برادران ، خواهران وعموم شهروندان شرافتمند ودیانت شعار ولایت غور السلام علیکم ورحمة الله برکاته. نخست برای شما سعادت دارین ، برای شهدائی مظلوم وگمنام کشور بهشت برین وبرای مجروحین ومعلو لین شفای عاجل آرزو دارم.. امید وارم با شعارهمدلی ، هم اهنگی ، روا داری ،عدالت پسندی وخود گذری  خانه خود را آبا د و روح وروان مردم را آرامش بخشیم.
میدانم طبق معمول انتظار دارید  در جریان شعار های انتخاباتی وبر نامه های کاری من  قرار گیرید. برادران وهمشهریان گرامی! از من انتظار  شعار شبیه شعار یک کاندید ریاست جمهوری  را نداشته باشید . من اگر به لطف خدا وحمایت شما مردم متدین پیروز شوم نمایندۀ  یک ولایت وعضو یک شوری بنام ولسی جرگه خواهم بود . در قدم نخست نیاز ها وضرورت های فوری شما  با چگونگی راه حل ها بر نامه های کاری ام را شکل خواهد داد ودر قدم دوم یکجا با سائر اعضای پارلمان به طرح وتصویب قوانین خواهم پرداخت که ضامن منافع ومصالح مردم در سطح کل کشور باشد.
من تنها در یک مقطع خاص شعار عدالت وصداقت  سر نمیدهم چون این دو صفت زیور طبیعی ودایمی وجود هر انسان باید باشد وربطی به کمپاین ووظیفه ندارد باید همیشه  ودر هر شرائط عادل وصادق با شیم .آنچه برای من مهم است درک وتشخیص نیاز ها وضرورت های مردم غور و درجه بندی اولویت ها است. که بدانم ازکجا وچگونه شروع کنم و چگونه با بر نامه ریزی ، ساز ماندهی ،مدیریت وکنترول جهت حل ویا کاهش مشکلات اقدام نمایم.مشکلات ونیاز های مردم ما زیاد وامکانات وظرفیت ها محدود است ، لذا کسی وعدۀ حل تمام مشکلات را داده نمیتواند.من برخی نیاز های مردم خودرا با چگونگی راه حل ها بشرح ذیل تشخیص ودرجه بندی کرده ام.
فشرده بر نامه ها وپلان های کاری من ( محمد ابراهیم ملکزاده) بعد از راه یافتن در پارلمان کشور.

 1. توجه به امنیت :امنیت نیاز اولی وبستر ضروری برای اجرای همه پلانها ست. جنگ وخونریزی آرامش نمی آورد. بر نامه امنیتی من نخست از طریق مصالحه وهمبستگی بین مردم شروع میشود .بخاطر رفع کدورت ها وخصومت ها بجای شورایی عالی صلح کابل  تشکیل شورای های صلح را در مراکز ولسوالی ها وحتی دهات پیشنهاد میکنم .البته تشکیل واحد های اداری  مؤقت ویا دایمی در برخی مناطق دورافتاده به امنیت کمک میکند. گزینه جنگ که سخت ترین وبد ترین انتخاب در بین مسلمانهاست  در پرتو مفهوم این آیه قرآنکریم ( وإن طائفتان من المؤ منین إقتتلوا فأصلحوا بینهما …) بر رسی خواهد شد.

 2. توجه به کاهش فقر وبیکاری :

از اثر فقر وبیکاری مردم ما به اقتصاد جنگی وقاچاق رو آورده اند…بخاطر رفع ویا کاهش بیکاری ورشد اقتصاد مردم از گزینه های لازم استفاده میکنیم..
الف: گرفتن منظوری تشکیل اطاق تجارت در ولایت به منظور تنظیم ، رهنمائی امور تجارتی هم آهنگی جهت پروسس حاصلات، تولیدات، وفرا آورد های طبیعی ولایت غور ورهنمائی جهت بازار یابی.
ب: گرفتن منظوری احداث پروژه های عام المنفعه.در دهات وروستا ها مانند احداث جاده ها ، اعمار مکاتب ومراکز صحی. وپروژه های خورد وبزرگ بهبود دام داری وزراعت ااز طریق وزارت های معارف، صحت،احیا وانکشاف دهات، زراعت ومالداری، فوائد عامه،وسائر نهاد های انکشافی دولتی وغیر دولتی.
ج: .من بخاطر پیشبرد بهتر بر نامه های باز سازی کوشش میکنم تا پلان و پروپوزل تمام پروژه های انکشافی اول از طریق ولایت طور عادلانه ترتیب،و جهت اخذ منظوری و تخصیص  بودجه به کابل فرستاده شود.  هرگاه نهاد های سکتوری زیر نظر مقام ولایت  ونظارت شورای ولایتی  پروژه ها ی انکشافی را  درسطح کل ولایت طور عادلانه ومتوازن  تر تیب کنند من در کابل تا حد توان بخاطر گرفتن منظوری از مراجع مربوط  تلاش خواهم کرد.این  هم آهنگی باعث کار یابی، آبادی ورشد نسبی اقتصاد میشود.
 

 1. توجه به اصلاح ساختار تشکیلاتی ولایت: اصلاح وگسترش ساختار تشکیلاتی ولایت غور نزد من یکی از اولویت هاست .ولایت غور یکی از ولایات وسیع با جغرافیائی بسیار ریخته وشکسته است.نسبت بعد مسافه بدی اقلیم، وشرائط  نا مناسب امنیتی مسئولین قادر به خدمتگزاری وپاسخگوئی مباشر ومناسب به نیاز های مردم نیستند.لذا من بخاطر افزایش واحد های اداری ونزدیک ساختن مسئولین به مردم تلاش خواهم کرد.

*اطرح ایجاد  تشکیل دفتر امور پارلمانی در ولایات بخاطر هم آهنگ سازی مقام ولایت ،نهاد های سکتوری ،شورای ولایتی ونماینگان در پارلمان  نیز در دستور کار من قرار دارد.این دفتر میتواند اجرأت وکلارا به سمع ولایت وشورائی ولایتی برساند وبالمقابل وکلای را در جریان چگونگی پیشرفت کار در ولایت قرار میدهد .این ارتباط وهم آهنگی باعث تحرک ، سرعت وشفافیت کار ها میشود.
 

 1. طرح انتقال ثروت وقدرت از مرکز به ولایات:توجه به افزایش صلاحیت های مالی و اداری والی ها وولسوال ها بخاطر خدمتگذاری بهتر به مردم در دستور کار من قرار دارد.

 2. : صلاحیت مالی:  والی ولایت وولسوالان باید متناسب به مسئولیت شان در برابر کمیت مردم  صلاحیت  وامکانات مالی داشته باشند  تا حین ضرورت و یا وقوع حوادث طبیعی بجای فرستادن پیشنهاد ودر خواستی به کابل مستقیمابه کمک مردم برسند.

ب : افزایش صلاحیت اداری: من کوشش خواهم کرد  منهای ریاست ها ومعاونیت ها .مقرری سائر مقاضیان کار در ادارات دولتی بعد از سپری نمودن امتحان رقابتی در یک پروسۀ شفاف از صلاحیت بورد تعینات ریاست های ولایا ت باشد.

 1. توجه به معارف: بهتر سازی کیفیت معارف از وظائف ومسئولیت های ریاست معارف  وکار مندان مسلکی هر ولایت است.ونظارت هم وظیفه شورای ولایتی است.رفع کمبودات از قبیل تعمیر، لوازم درسی،لابراتوار ، گسترش تشکیلات معارف ،را طبق پیشنهاد ودر خواست مقام ولایت وریاست معارف .با مقامات مسئول در کابل شریک ودر جهت رفع ما یحتاج حتی الوسع  تلاش میکنم.

 • در مورد رفع مشکل  فار غین صنف 12  خصوصا طبقه اناث که نسبت مشکلات امنیتی از ولسوالی های دور دست  به کانکور حاضر شده نمیتوانند کوشش میکنم از دولت تعهد بگیرم یا انتقال محصلین را به مرکز ولایت به عهده بگیرد ویا اینکه هیئت کانکور را به ولسوالیها بفرستد.

 • گسترش  تشکیل مکاتب مسلکی در هر ولسوالی یکی از بر نامه های جدی من است.

 1. توجه به صحت : صحت هم مانند معارف نیاز جدیست .باید یاد آورشوم که  صحت تنها دوا وداکتر نیست. صحت  علاوه از مراکز صحی ومتخصصین به آب صحی ومحیط زیست سالم نیز ارتباط دارد ولایت غور در  عرضه خدمات صحی مناسب خصوصا در بخش اناث  مشکلات فراوان دارد.متخصصین زنانه در شفاخانه ها ومراکز صحی وجود ندارد.این مشکل از طریق تر بیه کدرهای متخصص قابل حل است  ما باید در جستجوی راه باشیم تا کدر ها ومتخصصین طبقه اناث افزایش پیدا کند.

 • ازینکه نسبت نبود امکانات درست درسی در مکاتب غور دختران غور کمتر به  مؤسسات تحصیلی صحی شامل میگردند باید این مشکل حل گردد. بناءٌ پیشنهاد میکنم  دختران  غور با نمرۀ کمتر از نورم تعین شده از طرف وزارت تحصیلات عالی بتوانند به دانشکده های طب شامل شوند.ویا در چوکات پوهنتون غور تشکیل پوهنخی طب معالجوی منظور گردد.

 
7-  توجه به مشارکت سیاسی :مشارکت در مدیریت نظام سیاسی کشور به سهمگیری شخصیت های نخبه وشایسته ولایت در داو طلبی های مرکز مربوط است.هر جوانی که دارائی تحصیلات عالی، تجربه وتخصص باشد  ودر داو طلبی های کار یابی شرکت کند من بخاطر کامیابی وشمولیت آن در بدنه حکومت مرکزی کوشش میکنم. جوانان ما باید با روحیه بلند تر بیه شوند وفکر رهبری ومدیریت کل کشور را داشته باشد نه ماموریت در ولایت.

 1. توجه به مساجد ومدارس:مساجد خانه خدا ست باید شکوه وعظمت آن به همان تناسب باشد..من کوشش میکنم از وزارت ارشاد واوقاف امر اعمار مسجد در هر ولسوالی ودهات بزرگ را به یک شکل ودیزاین بگیرم ودر مورد اخذ بودجه اعمار مساجد با داشتن تشکیل امام وخطیب ومدیر تلاش میورزم. تعمیر مسجد باید با شکوه تر وبا عظمت تر از هر بناء وتعمیر محیط باشد.این خواست ما در سطح کشور خصوصا ولایت غور است.در مورد نصاب درسی مدارس و معیاری ساختن درجه تحصیلی شاگردان مدارس رسمی وخارج ساختن  طلاب از حجرۀ تنگ وتاریک  بر نامه  اساسی وجدی من است.

 2. مبارزه علیه تبعیض جنسیتی :بهتر سازی وضعیت زنان هم یک شعار است.ولی من فکر میکنم بخاطر بهتر سازی وضعیت خانواده ها وجلو گیری از خشونت  وتجاوز برای مردان کورس های آموزشی وارتقای ظرفیت ودرس رفتار نیکو با زنان تنظیم شود ، چون مرد ها بیشتر متهم به خشونت وبد رفتاری نسبت به زنا ن اند.لذا کورس های آموزش رفع خشونت برای زنان مشکل را کاهش نمیدهد .وهم در تدریس حسن معاشرت با زنان از روحاینون وعلمای دین بیشتر کار گرفته شود.چون مردم ما نسبت به دستورالعمل های کلیشه ای ووارداتی وواژه های بیرونی  به صحبت ونصیحت علما وروحا نیون  وگل واژه های دینی بیشتر گوش فرا میدهند.

 3. در حوزه قانون گذاری :طرح وتصویب قوانین اساسی ترین کار یک وکیل است. همه قوانین که طرح وتصویب میشوند طبق مادهدوم وسوم قانون اساسی باید ضامن حفظ ارزش های اسلامی باشد .درین میان پیشنهاد  تعدیل برخی مواد قانون اساسی در دستور کار من است .در حوزه نظارتی باید نقش وکلا تقویت شود .من بخاطر اصلاح وفشرده سازی تمام تشکیلات اداری دولت طرح های دارم که در اینجا گنجایش ندارد .در حوزه قانون کار ومعاشات   با پرداخت معاشات دالری مخالفت خواهم ورزید.پرداخت معا ش کار مندان دولت افغانستان با پول خارجی اهانت به ارزش های ملی وواحد پول افغانستان است.

ومن الله التوفیق برادر شما . محمد ابراهیم ملکزاده کاندید ولسی جرگه در انتخابات 27 میزان 1397 خور شیدی..
کابل افغانستان12 میزان 1397 هش