آرشیف

2014-12-6

عبد الرحمن افضلی

پیام تسلیت–
 

بسم الله الرحمن الرحیم

وَ الَذُِّیُنَ جَا هَدُوٌ ا فِیٌنَا لَنَهٌدِ یَنَّهُمٌ سَبُلَنَا وَ اِنَّ الله لَمَعَ الٌمُحٌسِنیِنَ

او لتر از همه تسلیت عمیق خو یش راخد مت پدران ،برادران، ما دران ،خواهرا ن شهداء معظم وعزیز اردوی ملی جمهوری اسلامی افغا نستا ن که بتاریخ 5حوت سال 1392 در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر تو سط دشمنا ن خون آشا م این وطن بطوری بسیار بی رحما نه ونا جوان مردانه وفریب دشمنان خا رجی شا ن بشها دت رسا نیده اند عر ضمیدارم از ینکه فرزندا ن دلیر این وطن تا اخر ین حیات خویش بخا طر دفاع از خا ک ووطن رز مید ه وقرار بر فرار ترجیع داده وجا م شها دت را نوشیده اند همه این ایثار گریها بخا طر خدا{ ج }ووطن وحفظ تما میت ارضی ونوا مس ملی وحا کمیت قانون وآزادی در موازن دستورات الهی بود: یاد چنین رز منده گانی با ترانه جا وید حیات وسعا دت دارین هم نواست . کا نون حیاتی شان زیری عنا یت ربا نی با تنعمات ابد ی در بوح بوحت جنا ن در منقار مر غان سبز و در قنا دیل خو اهد بود.

شعر:

 

گفتم که چرا رفتی تدبیر نه این بود
گفتا که چه توان کرد تقدیر چنین بود

گفتم که نه وقت سفرت بود چنین زود
گفتا که مگو مصلحت حق همین بود

با عرضت تسلیت مجد د خد مت تمام افغا نان عزیز در داخل وخا رج کشور والطاف دعا بروح پرفتوح شهداء وازادی کا مل این وطن از توطیه های دشمنان این وطن وبرقراری صلح وامنیت در کشور
انا الله وانا الیه الراجعون

عبد الرحمن افضلی ولا یت غور مرکز چغچران