آرشیف

2014-12-6

عبد الرحمن افضلی

پیام تسلیت…
 
بسم رب اشهداء و الصد يقين

انا ا لله وانا اليه الراجعون
 

اولتراز همه شها د ت نا جوان مردانه نو جوان تحصيل كرده ولا يت غور فخرالد ين (شهر يا ر شرق ) را به تما م اعضا ء فاميل شهيد وهمه اقر با وبا ز ما ند گان وتما م محصلين ودا نشمند ان اين سر زمين شهيد پرور غور تسليت عر ض ميد ارم در رابطه با يد گفت كه طلوع چنا ن افتاب عد الت از شرق وتا غرو ب ان در غر ب براي يكتعد اد افراد قدرت طلب و خو ن اشا م ا ين سر زمين شهيد پرور كار بس مشكل وگران بوده است 
از همين سبب اين قدرت طلبا ن با استفا ده از فر صت هاي كه دا شتن دست بد ست يك ديگر دا ده كه با لاخره به هد ف شوم شا ن دست يا فتن خدا وند جل جلاله ايشا ن را به سزا وجزاي اعما ل شان بر سا ند گر چه بعد از شها دت شان از طريق تلو زيون محلي غور بنا م قو مندان مسلح غير مسؤ ل و در حا ل درگير شد ن با پلو س ولا يت غور كشته شده اين يك دروغ معز وبي بنيا د است به خداوند ج قسم كه من شخصآ در مراسم خا ك سپاري شهيد خفته بخو ن شر كت نموده بودم چنا ن حس ميكردم كه از تا بوت مذ كور بوي عد الت وعد الت خواهي وانسجام وانسان دوستي مي امد كه خود بيان گر عدا لت خواهي ان بوده است در اخير صبر جميل براي تما م اعضاء فا ميل شهيد از ايزد منا ن خو استه وخو اهانم .
عبد الرحمن افضلي ولا يت غور