آرشیف

2015-1-14

aqghafory

پیام تسلیت به مناسبت شهادت داکترغلام یحیی علم زاده

 
چنانکه همه شاهد وناظردراوضاع واحوال افغانستان هستیم می بینیم که مشکلات وچالشها بیشترازپیش تشدید یافته که بطوراوسط هــرروزهفت نفردر گوشه وکنار افغانستان به شهادت میرسند، که ولایت غورازاین امــرمستثنا نمی باشد.
درطی سالهای اخیردرولایت غورشاهد نابسامانی ها وجانسوزترین شــــهادت ها را بودیم که خانواده ها وملت غوررا درآتش دردناک و غم های طاقت فرسا فرونشاند. که تاکنون این چالشــها مردم رنجــدیده غـوررا یکی پی دیگردرخود می بلعد وهیچ گونه اقدام سطحی نیزدرین موارد ازطرف دولت به مرحله اجـراگذاشته نشده وعامـلین این گونه دهشت وترور به کارهای خود تشدید بخشیده واین بحـــران مهیب وخانمان سوزرا افــزایش میدهند که دلیل افــزایش این نوع چالشها درخواب غفلت بودن ، بی کفایتی وسهل انگاری دولت پنداشته میشود.دراین روزهای نزدیک شاهد یک حادثه المناک دیگربودیم، شهادت مردبرومند ومجاهد شهید داکترغلام یحیی"علم زاده" مدیرمبارزه با تروریزم باردیگر ملت غور،اقارب و دوستان اش را به ماتم نشاند.
شهید داکتر غلام یحیی "علم زاده" که مرد مجاهد ، مبارزوهمیشه برای تامین صلح وثبات ورفاه مردم رنج دیده غور می کوشید، روز سه شنبه 13 ثور 1390 برابر با 3 می 2011 به شهادت رسید. برای ملــــت مبارز غـــور ضـایعه تاسف انگیز شهید بزرگوار داکترغلام یحیی "علم زاده" را تسلیت عرض میکنم.تسلیت درشهادت شخصیتی که عـمر شریف وارزنده خودرا درراه اهــداف مقدس صرف کرد با کج رویها وانحرافات مبارزه سرسختانه نمود.
 تبــریک درداشتن این چنین شخصیت های فــداکار که درزندگی و پس اززندگی نورافشانی میکنند و شــــهادت این شخصیت میهن پرست ثلمه ای در پیکرغور وارد شد که هیچ چیز جایگزین آن نیست.
عاملین دهشت وترور بدانند که با رفتن شخصیت ها ی مبارز وبزرگ، ملـت با غرور و با شـهامت غور درمبارزه علیه ترور،دهشت، فساد و استبداد مصمم تر میشوندودرقطع ریشه های گندیده این نوع افراد ازپای نمی نشینند.
دراخیرازخداوند متــعال برای آن روح به حق واصل شده علودرجات وبرای خانواده اش ونیز همه بازماندگان ازاو صبر و اجر مسئلت میکنم.
 
 
اناالله وانااله راجعون
 
عبدالقدیر"غفوری"
محصل سال اول علوم سیاسی
 شهربنگلور- هندوستان