آرشیف

2017-9-8

گل رحمان فراز

پیامِ سناتور غفاری به مناسبت هفتۀ شهید!

پیامِ سناتور غفاری به مناسبت هفتۀ شهید!

هفتۀ شهید که نمایانگر اخلاص و ایثار بندگی در برابر اوامر الهی، عشق ویژه به میهن، دفاع از عزت، مال و ناموس، جان فدایی برای رهایی از بند و دست یافتن به آزادی را برای کلیه هم وطنان مجاهد، رنج دیده، داغدار و با غیرت ملت مجاهد و سر زمین شهید پرورم گرامی باد عرض می دارم. 
گرامی داشت از هفتۀ شهید بیانگر احترام گذاشتن به خون پاک شهدای گلگون کفن راۀ آزادی، عدالت و وحدت است که جان های شیرین شان را برای آرامش نسبی ما با افتخار و شجاعت از دست دادند. شکی نیست که هم وطنان شهید و شهدای گلگون کفن مان از خود جان فشانی نموده؛ برای ایجاد آرامش، آینده روشن و فراهم سازی زمینه زندگی مطلوب ما جان های شیرین شان را قربانی زندگی کردن و زنده ماندن مان کرده اند.
یاد آوردن از ریخته شدن خون شان نقطۀ اتکا به اهمیت آن، عطف توجه برای پاسداری از ارزش های مجاهدت و مقاومت شان، زمینه برای ایجاد همدلی، انگیزه برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب با مروری بر ایثار و فداکاری مجاهدین ماقبل مان است که به خوبی راوی عشق به وطن، اخلاص به آزادی، ارزش به اسلامیت و دفاع از انسانیت است. 
در این روز ما سردار افتخارات مجاهدت و مقاومت مان قهرمان ملی فرمانده احمد شاه مسعود را از دست داده ایم که در واقعیت خود یک اندیشۀ ایجاد راه حل به چالش ها، یک مکتب تفکر آزادی و رها از بند و چراغ هدایت برای عبور از چالش ها بود. ولی دشمنان کوردل همیشه کوشیدند تا هم وطنان مان را پارچه پارچه نموده و طعمه خویش را از متفرق شدن مان بجویند.
از هفتۀ شهید و یاد شهدا که از بزرگترین افتخارات تاریخ کشور مان محسوب می شود باید به درستی پاسداری صورت گیرد و برای جوانان می بایست تا بالای آرمان های سرنوشت ساز شهدا تعمق و تمرکز نمایند تا راه بیرون رفت از بحران های احتمالی آینده باز گردد و با مترقی ساختن کشور انتقام خون شهدای را از دشمنان بگیرند که این انتقام جویی تنها از طریق اتحاد و هم پذیری نسل جوان صرف نظر از مسایل قومی، سمتی و تنظیمی امکان پذیر است. 
بار دیگر، این روز خُجسته را برای خانواده های که عزيزان شان برای دفاع از خاک، مال و جان مردم از دست دادند تسلیت گفته و برای شهدای گلگون کفن آرامش روح، سهولت عذاب قبر، ثواب چند برابر، سربلندی در قیامت و فردوس برین از درگاه خداوند متعال استدعا می دارم. 
با احترام
                      سناتور محمد داوود غفاری
                   سناتور منتخب غور در مجلس سنا