آرشیف

2017-5-20

پیامد های تاریخی ساختاربلاکها وائتلاف ها درکشورما
 
پیآمد های تاریخی ساختاربلاکها وائتلاف ها درکشورما ؟
 گرچه درتاریخ سیاسی کشورها ، سازمان واحزاب ساسی تشکیل بلاکها ، ائتلاف های سیاسی بخاطر رسیدن به اهداف وقدرت یک امرمعمولی است زیرا در جامعه که احزاب ملی وجود داشته باشد ساختارها و ائتلاف ها هم بادرنظرداشت منافع ملی ایجادگردیده ودرتصمیم گیریها اراده جمیع مردم را تمثیل گردیده وسهیم میباشند امادرکشورما متاسفانه ساختارهای سیاسی ، احزاب وائتلافها معمولا برحسب ترکیب قومی ، زبانی ومذهبی تشکیل و منافع شخصی ،خانواده گی ، قومی وزبانی نسبت به منافع ملی دراولویت قراردارد . ائتلاف جدید شمال به اشتراک جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور، آعطا محمد نوروالی بلخ ، صلاح الدین ربانی وزیرخارجه حکومت وحدت ملی واحمدضیاء مسعود که تازه ازقدرت کنارزده شده وسرمخالفت به دولت وحکومت وحدت ملی بلند کرده موازی با آن حرکتهای نمادی گلبدین حکمتیاروشهنواز «تنئ» به حیث ا فراطی ترین عناصر چپ وراست بوضاحت نشان دهنده اینست که همه گرایش ها زیادترروی منافع شخصی ، قوی وزبانی چرخیده منافع عام وطن ومردم را قربانی اهداف مقرضانه خود نموده اند.،تجارب سالهای اخیرنشان داد که ایجاد ائتلافها ومخالفت شخصیت های سیاسی بایکدیگرفقط بخاطرکسب قدرت بوده ودرهرمقطع زمانیکه شخصیت ها به اریکه قدرت تکیه زد به هیچ وج حاضرنبوده ونیستند که یک لحظه هم ازقدرت کناربروند. اگرکمی به سوابق دقت کنیم کودتای نافرجام شهنواز« تنئ » دریک ائتلاف غیرقابل پیشبنی باحزب اسلامی حکمتیارعلیه حکومت دکتورنجیب الله پناه بردن ۤبه آغوش ISI و بقاوت جنرال دوستم برضد دولت دکتورنجیب الله وائتلاف با نیروهای جمعیت اسلامی که منجربه سقوط دولت دکتورنجیب الله وپیروزی مجاهدین گردید ، سرآغازجنگ داخلی برسرتقسیم قدرت که مردم افغانستان خسارات وتلفات بزرگ مالی وجانی رامتقبل گردید وشهرکابل به یک ویرانه مبدل ساخت این همه مشکلات ناشی ازیک فرهنگ ضعیف سیاسی جامعه عقب مانده ما بوده ادامه چهارده جنگ بمثابه یک مشکل لاینحل کشوری ،منطقوی وحهانی نتیجه همین ائتلافهای زودهنگام ودراولویت قراردادن منافع شخصی وگروهی نسبت به منافع عام مردم وعدم هم پذیری وهمگرائی است که ما لذت آنرا می چشیم ائتلاف ۱۱ جدی ۱۳۷۲ حزب اسلامی حکمتیاروجنبش ملی اسلامی جنرال دوستم وحزب وحدت اسلامی علی مزاری مربوط شیه های افغانستان ومورد حمایت ایران دریک جنگ ویرانگرعلیه حکومت پروفیسور ربانی که توسط جمعیت اسلامی افغانستان رهبری میگردید درمقابل همدیگر جنگیدند وشهرکابل را به شهروندان آن جهنم ساختن ظهورطالبان وآغازجنگ جدید شرایط را مبهم تروتاریک ساخته طالبان باشرکت افراطی ترین نیروهای هراس افگن به سردمداری شبکه القاعده وسایرنیروهای تروریستی دنیا به رهبری مستقیم ISI پاکستان وضعیت وشرایط جنگی برای مجاهدین بدترشده طالبان بعدازغل وغم جبهات حزب اسلامی خودرا به نزدیک دروازه های کابل رسانده حزب اسلامی گلبدین حکمتیارعجولانه خودرا به دامن جمعیت اسلامی انداخته درجنگ علیه طالبان ائتلاف کردند که این ائتلاف کدام کمک با جمعیت اسلامی وحکومت آقای ربانی نکرد بلکه منجر به سقوط حکومت مجاهدین وبرآمدن ازکابل واشغال افغانستان برسیله نبروهای طالبان وسایرهراس افگنان به کمک مسقیم ISI پاکستانی ها گردید، ائتلاف حزب اسلامی وجمعیت اسلامی نیزازهمم پاشسد طالبان به کمک بیدریغ سازمان استخبارات نظامی پاکستان تمام نیروهای هراس افگن دنیا با پول سرسام آورکشورهای شیخ نیشین حوزه خلیج فارس حاکمیت خودرادرافغانستان تحکیم نمودند سرانجام دشمنی مخالفت سازمان القاعده وایالات متحده که منتج به حادثه یازدهم سپتامبروحضورفعال القاعده درافغانستان پای ایالات متحده را دریک ائتلاف بین المللی جنگ علیه ترویسم به افغانستان کشید بعدازسقوط طالبان وایجاد حاکمیت جدید درکشورما بازارتشکیل بلاکهای سیاسی وائتلافها گرم شده رفت. نیروهای سیاسی وشخصیت ها یک لحظه آرام نه نشسته بخاطر رسیدن به قدرت ازتمام امکانات اقتصادی ، تهدید ها وزورازمایها نظامی خود استفاده برده اند این تلا شها بعدازایجاد حکومت وحدت ملی بازارگرمترپیدا نموده است بادورشدن ضیاء مسعود وحضورگرم گلبدین حکمتیاردرصحنه سیاسی افغانستان حرکتها وجهش های سیاسی رنگ وبوی دیگر گرفته حتی اقوام وملیتهای فغانستان را که سالها باهم متحد ویکپارچه زنده گی کردند درمقابل هم دیگرقرارمیدهند. تاریخ ۲۵ سال حاکمیت کندوگذرمجاهدین ونیروهای خودکامه طالبان جنگ وکشمکش های سیاسی ونظامی نه تنهاکه وضعیت به نفع هیچ کدام ازشبکه های قدرت وشخصیتها ی قدرت طلب تغیرنکرده بلکه وضع بدترشده ذهنیت عامه مردم درمخالفت با سران قدرت زیاد شده میرود که باید شرایط ضعیت را تغیردادوخودرا مطابق به شرایط وایجابات عصزوزمان باطرح ومفکوره نوین وارد میدان مبارزه سیاسی گردیده ومنافع ملی علیای کشورومردم نسبت به هرچیزترجیع دهند تانشود روی مجبوربه ترک مادروطن گردند