آرشیف

2017-7-14

پیآمد های ائتلاف سه مقام بلند پایه دولت علیه دولت

گرچه تشکلیل چنین ائتلاف ها ، بلاکهاوساختارهای سیاسی درکشورما درطی چند ده اخیربی پیشینه نبوده ، درروندوتحولات سیاسی سالهای گذشته اینگونه ائتلاف ها زود شکل گرفته وازهم پاشیده است وعلت شکست وازهم پاشیدن این بلاک ها عدم بلوغ سیاسی جامع وترجیع دادن منافع تنظیمی ،قومی ،زبانی ومذهبی وحتی منافع خانوادها نسبت به  منافع ملی علیای مردم بوده ومیباشد
ازایجاد شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان درکشورترکیه به اشتراک سه مقام بلندپایه حکومت وحدت ملی با حضورآقایان جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری ، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه ،صلاح الدین ربانی وزیرخارجه حکومت وحدت ملی که مدت کوتا ازعمرش میگذرد واکنشها ،عکس العمل های متفاوت درقبال این ائتلاف وپیامد های آن وجود داشته است. اما چیزیکه واضح است عبارت ازاینست که ، این ائتلاف هم مانند گذشته شکل گرفته وبدون کدام دست آورد مدفون صفحات تاریخ خواهند شد زیرا ازپشتبانی عام  مردم برخوردارنیست .
درقدم نخست این ائتلاف طوریکه مبتکرین آن انتظارمیبردند مورد ا ستقبال قرار نگرفت . حتی تعداد ازسیاست مداران و طرفدارجمعیت اسلامی علنآ ازعملکرد رهبرن تازه نفس خود بالحن شدید انتقادکردند دوم حضورافراد دارائی اندیشه های قومی نشان میدهد که این ائتلاف درمغایرت به منافع ملی صلح وثبات درکشوربوده  به هیچ شکل نماینده گی ازعموم مردم افغانستان کرده نمیتواند سران ازگروه های سیاسی وقومی وابسته به قدرت ها ومنابع بیرون مرزی  بادرنظرداشت اختلافات ذات البینی وتقاضای سهم وکسب قدرت زیادتردرحکومت وحدت ملی یکروزدرکابل روزدیگر درمزاروحالادرترکیه صف آرائی نموده فضائی نیم بند کشوررا به یک بحران غیرقابل پیش بینی مواجه ساخته وحوادث ناگوار سالهای ده هفتاد تکرارخواهند گردید
موضوم حضوردرحکومت وساختن ائتلاف علیه حکومت تحت نام «تامین صلح وثبات ، جلوگیرى از فروپاشى نظام و هرج ومرج سیاسی و اعاده اعتماد ملى » این حرکت چقدر همخوانی به هویت سیاسی ، ملی وعملکرد دست اندرکاران ائتلاف انقره دارد. تاجائیکه جریان دوده اخیردرروند تحولا ت سیاسی نشان داده است طرح ودیدگاه های آنها مبتنی برمسایل قومی ،نژادی ، زبانی وامتیازات طلبی وقدرت دردولت استواربوده نه.تحکیم صلح وثبات، حفظ وتقویت نظام وحفظ اعاده اعتماد ملی،  درپوند به پیآمدها ی ائتلاف باید خاطرنشان ساخت که درین شب و روزها وضع به منوال انکشاف نموده که محمد محقق یکی رهبران ئتلاف برای نجات افغانستان درجمع ازهوا دارانش عفت کلام رعایت کرده نمیتوانست مثل اینکه درمیدان چیزی را باخته باشد .علرغم این فرازونشیب های درروند ائتلاف انقره برخورد حکومت وحدت ملی درظاهرخون سردانه بوده وتلاش دارد که این ائتلاف پارچه کند
 سفرمعصوم استانکزی به انقره وملاقات آن با جنرال دوستم توام با آن صحبت ویدی میان رئیس جمهورغنی وجنرال دوستم به وساطت رئیس جمهوراردوغان نشان میدهد که دولت نیز درهم شکستن این ائتلاف درتلاش است ازجانب هم بچه ترسانک های جنرال دوستم درکنفرانس های مطبوعاتی رئیس جمهور ومتحدین بین المللی شان درارتباط بادوسیه بدنام احمد ایچی بیانگراین واقعیت است  که تلاشهای زیادی برای درهم کوبیدن ائتلاف وجود دارد  تاجائیکه بررسی وتجارب نشان داده است ساختن ائتلاف برای نجات افغانستان ازطرف ، قوروفش های سیاسی آقای حکتمیار به مثابه افراطی ترین سیاستگرکهنه کارازسوی دیگر ، وضعف مدیریت درحکومت ملی نمیتواند به اوصاع بد نظامی وسیاسی پاسخگوباشد این صف آرائی جدید فاصله وتضا د را بین اقوام وملیت ها ایجاد نموده،   نه تنها که درجهت تقویت نظام حفظ واعاده اعتماد ملی رول مثبت نداشته ، بلکه بی اعتمادی رامیان مردم ایجادنموده دست آوردهای چندسال اخیر به فنا خواهندبرد .