آرشیف

2023-12-10

محمد آصف فقیری

پوهنتون آنلاین چیست؟

 

اولاً که مورد در تضاد تصمیم طالبان مبتنی بر مسدود شدن مکاتب و دانشگاه های خانم ها تلقی نشود٬ و دوم آنچه بنام آنلاین در دوره کرونا در افغانستان تجربه شد در تطبیق با رویکرد معیاری و دقیق و بروز که در سطح دنیاست نبود.

یعنی با طی نمودن مرحله قانونی ایجاد پوهنتون آنلاین از وزارت تحصیلات عالی افغانستان برای جوانان در داخل و بیرون از کشور یعنی در کشورهای همسایه هستند٬ بطور رایگان توسط حمایت افغانهای مقیم خارج که حتی با باز شدن دانشگاه های خانم ها هم از این پدیده جدید که در تمامی کشورها از آن استفاده می شود به خدمات خود ادامه دهد. و مورد مطلق خدماتی باشد نه سیاسی که با چنین روحیه همکاری گروه حاکم را هم خواهیم داشت.

که با معنی واقعی پوهنتون پسا دوره داود خان٬ آنچنان که باید دانشگاه ها باشند الخصوص در طول بیست سال روی مدیریت و تحقیق دانشگاهی کار صورت نگرفت. حالا با داشتن انترنت و خدمات آنلاین بطوری که لینک های تدریس با اندکی سرعت انترنت باز شود و تا آمده شدن محصل یعنی پسا کامیاب شدن در تیوری و آمدن شدن وی در خط مستقیم با استاد در رویکرد سمینار و ارایه سمینار و گام ها بسوی تحقیق و نویسنده شدن در پسا دوره … مجموعه اهداف بوده که از تجربه پوهنتون های آنلاین در سراسر دنیا بدست آمده است.

شغل زدایی و ارتباطات با مراکز کار جهانی:

در مقدم باید درس خواند که در داخل کشور کار را خلق کرد. ثانیاً مراکز و موسسه های در سطح دنیا مانند امارت متحده عربی٬ سعودی٬ قطر … در آسیا و صد های دیگر در اورپا می باشند که شاهد صدها شهروند های پاکستانی٬ هندی … من خودم در کشورهای متذکره زمانی که مهماندار طیاره بودم هستم که توسط سازمان های کار استخدام می شدند و توسط ویزه کار و اقامت کار در کشور میزبان با رعایت حقوق کار٬ مصرف می شدند.

البته آموزش های معیاری بین المللی و مدرک آن٬ قطعاً با همکاری هم جانبه این اقدام برای جوانان ما می تواند رقم خورد٬ و خداوند عمر نصیب کند که شاهد آن باشیم که موسسات از غرب برای افغانستان مستقل و آزاد و مقتدر متخصصین استخدام کند. البته بحث مشروعیت دولت برای موسسات می تواند سد راه باشد که از مجرای حقوق بین الملل کار و شهروند در گستره جهانی برایش استنتاج یا راه خلق می کنیم.

نمونه چند شغل مسلکی کوتاه مدت یا انستیتو ت های آنلاین:

  • مدیریت هوتل ها و خدمات هوتل
  • مشاغل خدماتی میادین هوایی
  • نرسنگ
  • کمک های اولیه در مشاغل که جمعیت آنجا جمع می شوند مانند مسابقات ورزشی٬ کنسرت و غیره…
  • مدیریت ترانسپورت زمینی و آموزش مصونیت های آن از طریق آنلاین تا دریاف جواز کار آن

و صدها آموز میان مدت دیگر مسلکی است که حتی مقدم با کشورهای نیاز به کار٬ در محوریت گروه حاکم به منظور شغل رد و بدل معنی و تعهد کرد. البته این آموزش ها به زبان انگلیسی در حد متوسط ترتیب می شود و می شود دوره لیسانس یا پوهنتون آنلاین را برای خانم ها و آقایان به زبان های ملی مدیریت کرد.

اجازه دهید خود هموطنان ما٬ ماهیگیری کنند بعد اینکه ماهیگیری چند دوره تجربه شد می شود پوهنتون و انستیتوت آنلاین در مقابل فیس ارایه خدمات کند.

یادداشت: تز فوق انتی تز های خودرا دارد که سرانجام به گونه مشترک و متحد دست یافتنی ست

محمدآصف فقیری