آرشیف

2017-3-31

Shahla Latifi

پوست داغ

 

شب بود
رخ من گلگون
چشمانم خمار
آشفته موی از هیجان
پوستم داغ
رگ و پودم بی قرار
او آمد به خیالم

ناگهان
ماه به رویم خندید
ستاره بر تنم دمید
دلم بی ترس
نیازم به او
هوشم رفت به سوی آسمان

شهلا لطیفی
March 10th, 2017