آرشیف

2015-1-12

استاد محمد عارف ملکزاده

پـیـام شاد بـاش، مبارکی و شــــادی:

حضو ر استا د بزر گوا ر حید ر ی صاحب ، سلا م و رحمت خدا وند بر شما باد .من هم بنو به خو د بهتر ین تبر یکات و تمنیا ت خو یش را بمنا سبت دفا ع دکتو را شما ، که مع الخیر مو فقا نه به پایان رسید ید ، حضو ر شما ، فامیل ، ار جمندان شما ،اقار ب وهمه دوستا ن شما تقد یم مینما یم ، برا ی شما در را ه خد مت بو طن ،مر د م شر یف افغا نستا ن ، مو فقیت ها ی مز ید آرزو مینمایم.