آرشیف

2015-1-12

استاد محمد عارف ملکزاده

پـیـام شاد باش بـــــــــــــــه جوانان غور

 

از صمیم قلب برای 1524 نفر از جوانان ولا یت غو ر که در امتحان کانکو ر سال 1392 شر کت کر دند ودر سال1393 در موسسات تحصیلا ت عالی ونیمه عالی کشو ر کا میا ب شده اند تبر یک وتهنیت عر ض میکنم .
علا قه داشتم از همۀ این عزیزان اسم برده شو د، مگر متأسفانه چنین کا ر ی، آنهم در متن پیا م تبر یکی مقدور نبو د به نما ینده گی از همه جوانان عزیز به تحریر اسم چند نفر اکتفأ میگر دد:
1-فضل احمد ولدعصمت الله.
2-نثا ر احمد ولد امیر جان .
3-محسن ولد محمد حسن .
4-فقیر احمد ولدصالح محمد.
5-فرید ولد غو ث الدین، الی آخر ین نفر شامل جد ول نتائیج کانکور سال 1393. او ل برا ی شما جوانان عزیز،صحت که بهتر ین ،با ارزشترین نعمت وتحفه خداوند ی است آرزو میکنم.
دوم- موفقیت شما عزیزا ن جوان را برای والدین محتر م تان، همه اعضا ی خوانواده ها، اقار ب ودوستان تان وهمه مر دم نجیب ولایت غو ر صمیمانه تبر یک وتهنیت گفته، ازراه یا بی کمیت قا بل ملاحظه ای از شما جوانان عزیز در مو سسات تحصیلا ت عالی ونیمه عالی کشو ر نها یت خو شحالم .
مفهو م زند ه گی همانا مبا رزه است ،. بدو ن شک هر مبا رزۀ انجا مش پیروز ی ودر موار دی هم شکست است.، بدو ن این دو کلمه، دیگر مبارزه بی مفهو م خو اهد بو د . بعد شکست گامها ی که بر دا شته میشو د استو ار تر اند . چند تن ازعزیزانیکه در ین دور آز مون کا نکو ر بهدف نر سید ه اند، کوشش کنند وُمصمم باشند، در دو ری بعد ی انشأ الله موفقیت نصیب شان گر دد .
تا جائیکه بیا د دارم او ل نمر ه کانکو ر سال 1392 از ولا یت غو ر بود وجوانان زیا دی به موسسات تحصیلات عالی ونیمه عالی نیز راه یا فتند.
پا رلمان مملکت که یک نها دی مر دمی وملی است، بخا طر یکه او ل نمر ه عمو می کانکو ر افغا نستان از ولا یت غور بو د، بجا ی ابراز خو شی وفر ستا دن پیا م تبر یکی بجوانان ولا یت غو ر ، متأسفا نه از خو د عکس العمل منفی نشانداد.
برایشا ن قا بل قبو ل نبو د که فر زندا ن مر دم فقیر ولا یت غو ر هم میتوا نند او ل نمر ه عمو می کانکو ر افغا نستا ن شوند. امسال که او ل نمره عمومی کانکو ر افغا نستا ن یک دختر واز شهر مزار شریف است ، در حا لیکه پیروز ی این دختر قهر مان را برایش مبا ر کبا د میگو یم، قا بل یاد آ ور ی میدا نم که، پار لما ن علم بی با ور ما، از تقلب درکانکو ر امسال هیچ چیز ی هم نگفتند .
سال گذ شته بلند تر ین نمر ه امتحان کانکو ر( 333) بو د که دو جوان غو ر ی عبد القا سم جان و ذبیح الله جان از آن خو د کر ده بودند، در حا لیکه امسا ل از ولایت غو ر 345 نمره است که نسبت به سال گذ شته 12 نمر ه بلاتر است، واین خو د ارتقأسطح آمو ز ش جوانان را میر ساند که بسیا ر بالا ر فته است .
در سال ها ی گذ شته بعضی شخصیت ها وموسسات وساز ما نها برا ی او ل نمر ه کانکو ر تحفه چو ن موتر صفر کیلو متر وخانه مکروریان و و وپیشنها د میکر دند، حا لانکه سال پارنه تنها چنین پیشنها دی بگو ش نر سید ، بلکه نما یند ه گان پارلمان هیا هو بر پا کر دند که در امتحان کانکو ر تقلب صو ر ت گر فته است، دیگر خو د قضا وت کنید .
امسال خو ش بختا نه تعداد را ه یا فته گان در موسسات تحصیلا ت عالی ونیمه عالی از ولایت غو ر خیلی بالا ست. از جمع اشترا ک کنند ه گان تنها ده نفر آنها به آنچه میخو استند، نا یل نیا مده اند ،که خیلی اند ک است از نگاه کمیت ، دست آورد امسال جوانان غو ر در مقایسه با سالها ی قبل نها یت بیشتر است. اما متأسفا نه هیچ موسسه ویا سا ز مان اجتماعی وفر هنگی ، نه تنها از این موفقیت بزر گ جوانان غو ر با دادن تحفه استقبا ل نکر دند، که حتی یک پیام خالی هم عنو انی جوانان نفر ستا دند. 
من که تعداد کثیر ی از پدرا ن وفا میلها ی شما عزیز ان را میشنا سم وبا آنها معر فت دارم، بخو د این حق را مید هم تا با ار سال یک پیا م تبر یکی کوتاه به فا میلها ، و دو ستان جوانان غو ر که در آ ز مون کانکو ر 1393موفق وبمو سسات دلخواه خود را ه یا فته اند ، موفقیت شانرا صمیما نه تبر یک بگو یم. ود ر همه امو رات زند ه گی برا ی تا ن مو فقیت آرزو میکنم ، موفق باشید.

 

 وسلام محمد عا رف ملکزاده