آرشیف

2015-1-12

استاد محمد عارف ملکزاده

پــیــــــــــــام تسلیت و غمشریکـــــــی:

 

برادرا ن عز یز ،دو ستا ن دیرین و هم صنفی گر ا می ام فضل احمد و فضل ا حد سلا م و ر حمت خدا وند بر شما باد .
با تأسف فرا وان اطلا ع حا صل نمو د م که برادرعزیز و دو ست دا شتنی ،عبد ا لرحما ن تو سط جنا یت کا را ن بشها دت رسید ه است ، شما ،تما م اقا رب و دو ستان را در گلیم غم نشا ند ه اند ، بد ینو سیله من هم خو درا ، بغم واند وه شما شر یک مید انم ، برا ی شهید عبد ا لرحمان طلب مغفر ت و برا ی شما ، فا میل ،اولاد ها ، همه اقا ر ب و دو ستا ن از خدا وند صبر و بُر ده با ر ی آرزو میکنم .
 

محمد عارف ملکزاده 21-9-2013