آرشیف

2014-12-31

انجنیر عبدالمجید حمیدی

پـــیــــــــــــــام

آی‌‌ هموطن، وطن  ز  تو  دارد  امید  آن 
تا  باز  پر  فروغ  کنی نام   باستان
 
بگذار  کین  و جنگ که ترا ضامن فناست
در صلح  زندگی  بکنید چون برادران
 
پشتون ،هزاره،تاجک و اذبک،بلوچ چیست؟
زین نام  گذاری بهره بگیرد عدوی تان
 
هوشدار  که  دشمنان تو  با  نام  دوستی
دادت  سلاح بدست و ترا گفت  قهرمان
 
دشمن  به صید ثروت  مکتوم  میهن  است
طاوس  راست این پر رنگین بلای  جان
 
تا  دست‌شان رسد به زرّ  و  سیم و نفت خام
دارند   تلاش  تا    بگشایند  راه  شان
 
هرگز  برای  راحت  افغان  نکرده جنگ
ٔپل  بسته  اند  تا  گذرد  زان سپأه شان
 
پول و  سلاح می‌‌ندهد  بهر  تو به  هیچ
گًل   ناگرفته   آب   ندادست     باغبان
 
تا  بند برق  و  آب  ترا منهدم  کنند
طالب  گماشت  و داد  برایش   همین پلان
 
فابریک  و راه که زیر بنه اقتصاد ماست
اعمار نمیکنند  تو  این  نکته  را   بدان
 
تا  تنبلی و  جهل  کنند  پیشه   مر  ترا
بنگر  چگونه عرضه  کنند  مفت آب و نان
 
از جنگ و فتنه قریه و شهر تو شد خراب
برنا  و پیر  هموطنت  است   در  فغان 
 
در علم  کوش و در عمل  آی‌‌ نور چشم من
جاهل  نگشته  هیچ گهی سرور  جهان
 
اشک  یتیم  ما  دیگری  پاک  کی    کند
هوشدار  دیگری  نکشد  خار پای  تان
 
 
انجنیر عبدالمجید حمیدی
هالند