آرشیف

2015-1-16

سید میر غفوری

پـــرده بـــرداشتن عمل جنایت از جانب یک حـارنوال هالندی

 

ما افغانها درمقایسه باتما اتباع کشورهای جهان منحیث اتباع وطن دوست وسرشارازاحساسات ملی ووطنی شناخته شده ایم شجاعت ما ، غیرت ما ، همت ما ، هیبت ما برهمه گان معلوم است اما امروزمن به صفت عضواین جامعه وتبعه این کشورازفغان ها خود گیلایه وشکایت دارم که نسبت به این امر مهم وفادارنماندند به این منظورکه شهادت حدود پنج هزارمسلمان مومین ومتدین ازطبقات تاثیر گذارمختلف جامعه اعم ازعلما،متنفذین ،محصلین ومتعلمین درداخل زندان های افغانستان به دستورحلقات خارجی وتوسط بعضی افغان هایکه قهراً نمیخواستند به این سرزمین صلح وامنیت تامین گردد صورت پذیرفته است وبعد ازگذشت 35 سال ازطرف یک حارنوال هالندی این عمل وحشیانه افشاء میگردد جرم وجنایت وقتل عام مردم بیگناه ازسوی رژیم وقت درداخل افغانستان انجام گردیده عمل جنایت یادرکابل ، یادرقندهار،یادرمزار،یادرننگر هار،یادربدخشان،یادرغوربوده ولی این رامی پذیریم بعضی افغانها درتعمیل وتطبیق اهداف خارجی ها وفادارومتعهد بودند اماحین انجام این عمل هیچ یک ازافراد واشخاص درداخل نظام وقت آگاهی حاصل ننمود ؟ واگرهم آگاه بود باچه اندیشه وتفکردرافشاء نکردن این عمل غیراسلامی وانسانی درخود مشروعیت بخشید ومهرسکوت رادرلب زد وازافشاء آن خود داری نمود ؟ امابه باورحارنوال تبعه هالندی همه چیزافغان ها زیرسوال خواهد رفت دراغلب گمانها این راتحلیل وارزیابی خواهدنمودکه مدت 35 سال ازجنایت گذشت ولی یک افغان پیدانشد که باکمال صداقت وایمان قوی باحس وطن دوستی ازهمه جرم وجنایت وانداختن هزارها انسان بیگناه درزیرخاک بیدون هیچ نوع بازپرس ومحاکمه پرده بردارد وباچه نوع تحمل پذیری ازافشاء نکردن این عمل وحشیانه خودرا متقاعد ساخت . 
پس به این نتیجه می رسیم که همه بدبختی ها ،خونریزی ها ،نا امنی ها وبیرحمی ها ناشی ازعملکردخود افغان ها بوده است اگرما مداخلات خارجی را نپذیریم وهمه چیز درفضای وحدت اتحاد وهماهنگی ویکدیگرپذیری صورت گیردوهرتبعه افغان بانظام خویش وفادارباشد باصداقت وامانت داری کارنماید یقیناً تمام مشکلات مامرفوع خواهد گردید درغیرآن همچوتجربه ها تلخ را بسیارخواهد چشیدیم.

بااحترام 
سیدمیرغفوری یک تن ازورثه شهدا