آرشیف

2015-1-10

گ.....کوثر غوری

پـــاسخ ، به عزیـــزه عنایت و فــریـــده ،ایمان:

بسمه تعالی

نخست سلام به خواهر محترمه ام عزیزه عنایت !پا سخ شما برایم رسید ودر ضمن چند ین پرسش به گونه یی کرده بودید که رقیب به آن عا جز میگردید من کوشیدم به تو فیق خدا وند به پا سخ پرسشات شما به پردازم :
س: اول شما: نو شتید که  حضرت بلال از مولای خودگریخت پس نماز وطاعت آن قبول نشده باشد؟
ج: همین سوال شماراازاستادان، پرسیدم که آیا بلال گریخته است، یا نه؟
گفتند:دراین مورد  روایت نداریم که بلال گریخته باشد.برای اینکه دلم آرم ترشود کتاب حیات الصحابه رادیدم درآنجاآمده بود : بلال بدست امیه بن خلف مشرک  از سران مکه بود برای اینکه ایمان آورده بودشکنجه اش میداد ابوبکر صدیق «رض» اورا خریده وآزادش کرد .
درآنجااز گریختن بلال سخن نیامد ه است که کتاب تحقیق شده درباب صحابه است بلال چونکه اسلام آورد به برکت اسلام خریده وآزادشد، ودیگرغلام نبود که فرار کرده باشد، و درقبولی طاعت وعدم قبولی اش سخن بمیان آمده باشداین بودچیزیکه من ردیابی کرد ه ام.
س دوم شما : گفتید رسول خدا موضوع برده گرفتن را شکسته است دیگر برده گرفته و فروخته، نمی شود .
 ج: رسول خدادرباره برده ها خیلی توصیه کرده است، که به آنها نیکی کنید، ودرآزادکردن برده ها تشویق کرده ،وفرموده آنچه که میخورید به آنها هم بدهید ،وآنچه که می پوشید به آنها هم به پوشانید ،و به کارهای زور زحمت نه گمارید ،آنان برادران شما یند.
مگرموضوع برده گری وبرده داشتن دراسلام منسوخ نشده است، زیرا که این کار خود کفار بوده که قبل از اسلام برده گیری وبرده  فروشی داشته اند، اسلام آمد برای انیکه برده شدن عذاب خدااست، وخودشان این عذاب را رواج دادند، لهذا خداوند عذاب دنیایی را از سری شان دور نساخت، چونکه کفار بنده گی به خا لق ندارند، سزاوار است بنده گی بنده راکنند ،تا انیکه خار شده ایمان آورند.
اکنون که سازمان ملل منسوخ کرده مگرازسوی خدامنسوخ نشده است هر زمان که اسلام قوت گیرد کفار را برده می نمایند . اینکاردرنزدیکه پایان جهان است به یاری پروردگار جهان.
س سوم شما : درباره سحرگل چیزی نو شته بودید که دل خراش بود .
ج: دراین مورد تلویزون ندیده ام تلویزون ندارم دیدن تلویزون کنونی را برای انیکه ضیاع وقت وغیره است برایم سودمندنمیدانم آنچه که شما نوشته اید حق گفته اید  کاریکه شما به آن رنج برده اید دراسلام رنج است.
خواهرم !فرمان شوهر که مخالف شریعت باشد سر پیچی زن از آن واجب و یا فرض است.
س چهارم شما : زنان ازسوی یک تعداد شوهران به فروش میرسند، وآنان این عمل شوهران رانمی پذیرند، آیانماز وطاعت شان قبول نمی باشد ؟
ج: ازاین گپ خبرندارم مصروف خانه وخواندن ونو یشتنم اینکه شما به درجه ها ازمن بالاتر هستید از هر کار خبرهستی اعتراف دارم به معلومات شما
جواب: من درباره این است: که فرمان شوهران دایم است مگر اطاعت ازایشان دایم نیست: یعنی اگرشوهر کاری ناروای را خواهش کند، زن نباید اطاعت نماید.
در شمه کتاب ابتدایی علم نحواست که در صنف(7) خوانده میشودحدیث آمد ه است«  لاطاعت للمخلوق فی معصیت الخالق »  درکاریکه سر پیچی از خالق « خدا» شوداطاعت از مخلوق آن روانمی با شد : یعنی اگرشوهر فرمان را به زنش بدهد که حکم خدا به او نباشد، اطاعت حرام است .
گپی دیگرشما این بود که گفتید :اشخاص مغرض اند، که گاهی به لباسی زنان …..
به خاطر استثمار زنان احادیث را درست به تحلیل نمی گیرند؟
ج : از این گپی شما کنا یتآ واز گپی خواهرم نادره سرور صراحتآ دانسته شدکه:  باورندارید  من نوشته کرده بتوانم و شما (  خواهرم عزیزه عنایت ) به اینکه خا نم باتحلیلی، بازهم   مرا هیچ میدانی. یا اینکه فکرمیکنی، مبارزه من را کدام مرد بنام زن میکند، که مرگ به او بهتراست، که چادر زن را به سرکشیده خم خم پیش رود . و یاا ینکه فکرمیکنی طبرا دیگری میزند ،و هند ست را من میکنم آنگاه ازخدا مرگ می طلبم . البته درجاییکه به مشکل برخوردم، به استاذ مراجعه کرده حل مشکل می نمایم .
ویا اینکه میگویی: نه، حق این را نداری، پس مرا از حق تعلیم باز میداری وازشما چنین توقع ندارم .

هیچ کس، از پیش خود، چیزی نشد،
هیچ آهن، خنجری تیزی، نشد،
از پیش خود، چیزی نشد، ملای روم ،
تا مرید شمس، تبریزی، نشد.

درپایان اینکه شاعره ونویسنده هستید گویند :     
 
ماهی را هردم که از دریا بگیری تازه است ، چونکه تاره خبر شده ام ،تازه مبارک میگویم . واینکه از من کلا نترودانا تری، لذا حق احترام داری،و اگر تند گفته باشم مرابخشی، باز هم بنویس .
خواهرشما گ…کوثر غوری .
 
آقای امان معاشر در کانادا!
برادر!احترام بر شما،همان گونه که معلومات دارم: شخصی دانا و نوسینده وشاعر وآدم کلان هستید. واز سنگ گران آرد درشت ؟
 
سلام به خواهرم فریده ایمان در هرات :
خواهرم من بحث را دردرست و یا نا درست بودن روایت ها داشتم . من گفتم حقوق که زنان بر مردان دارند زیاد است، چونکه طولانی نشود ننوشتم گپی شما درست است، که در غور به کرامت زن بی احترامی گردیده است.
آن کار در قلمروی منطقه خواجگان ولسوالی  دولینه شده، آن دو زن به ناچاری لباس مردانه پوشیدند، پا به فرار گذاشته ، و در مربوطات ولسوالی چشت ولایت هرات، در پوسته تلاشی شناخته و  جلوگیری گردیدند. وآنها را به  تگاب اوشان که جای اصلی ومحل فرار شان بود مربوط ولسوالی شهرک ، که از لحاظ قدرت، تحت قلمرو آمر خواجگان است پس آوردند.
محکمه صحرایی به هر کدام آنها 39 شلاق روا داشتند.
چیزیکه از علوم دین و از استادان دینی آموخته ایم چونکه زن شیوه خاص دارد، رفتار به او هم باید خاص باشد . یعنی اگر تعزیر می شود، به پرده و حجاب بحضور چند نفر مسلمان باشد.
نه عامه ببینید، ونه خاصه نبینید ، اما اینکه به آشکاراو عام وبه دمی کامره، وبلآخره تلوزیون و، سطح دنیا رسید ،مسلمآ کرامت زن به زیر پا رفت حالا ما که از این طرف سنجش کنیم ، آیا جرم همان دو فراری زیادتر بوده ، ویا جرم همان عالمی که چنین تعزیررا جواز داد زیاد تراست؟ درین باره هر چی بگویی حق میگویی .
 
والسلام
گ…کوثر غوری ،
محصله  صنف 13 دارالعلوم ابو حنیفه رح چغچران غور