آرشیف

2019-1-21

محمد اسحاق ثنا

پشت گپ چی میگردی

رهبرم‌ ستمگار است پشت "گپ‌ چی‌ میگردی"
ظالم‌ است و مکار است پشت گپ چی‌ میگردی 

وعده میدهد بسیار کی کند عمل یک بار 
وعده اش به گفتار است پشت گپ چی میگردی

انتحار و خون ریزی اشک ر دیده ها جاری 
مرده هر طرف بسیار پشت گپ چی میگردی

شد از عسس خالی درد و رهزن و جانی 
وقت دزد و چوتار است پشت گپ چی‌ میگردی

بیوه را کجا پرسد از یتیم‌ چی میداند 
مست و شاد و سرشار‌ است پشت چی میگردی 

طفل از خنک مرده در لباس‌ ژولیده 
خیمه اش چکک بار است پشت گپ چی میگردی

از وکیل چی میپرسی تکیه داده در کرسی 
غرق خواب نصوار است پشت گپ چی میگردی

رشوه و فساد افزون مرد و زن همه دلخون 
رشوه هم به دالار است پشت گپ چی‌ میگردی

باز انتخابات است خورد و برد بسیار است 
تا غنی شود سرکار پشت گپ چی میگردی 

فهم و‌ دانش هر کس بسته است‌ به‌ ادراکش 
نه به پیچ و دستار است پشت گپ چی‌ میگردی

تا که خر خری جاریست در وطن ثنا گویم 
روز ملک شب تار است پشت‌گپ چی‌ میگردی 

محمد اسحاق ثنا
ونکوور کانادا 
۲۱/۱/۲۰۱۹