آرشیف

2024-4-16

محمد آصف فقیری

پسا ۷ و ۸ ثور٬ در غایت عمل وحدت دارند!

 

در نخست٬ دین ماتریالیستی یا اسلام سیاسی را٬ بدانیم٬ که دین در شکل ارزش فاقد: حکمت٬ روحیه رحمانی٬ استدلال و کلام … در برابر انسان مسبب نقض حقوق بشری در افغانستان٬ چون دوره کمونیستی قابل تطبیق می شوند. که وحدت نتایج اعمال شانرا٬ می بینیم…!

شرح دموکراسی:

سقراط: از دموکراسی کرده افتضاح چیست٬ که بر پایه هوا و هوس توده ها٬ بناء شود. ماکیاولی هم در شهریار٬ دموکراسی را٬ به جامعه که به شرافت دموکراسی نرسیده باشد٬ هلاک کننده می داند٬ البته در شهریار مردم ایتالیا آنزمان را٬ هدف قرار داده٬ شاهی مستبد را٬ نسخه می دهد٬ و باور داشت در حالیکه مردم٬ به شرافت حقیقی مردم سالاری نرسند٬ خود دموکراسی وسیله می شود٬ تا: مردم یکدیگر شانرا٬ نیست کنند. پس مردم سالاری با توده سالاری فرق می کند.

چرایی پسا ۲۰۲۱:

باور من اینست:‌ پسا ۲۰۱۴ قدرت دولتی٬ بین دو مجری٬ اشرف غنی و عبدالله عبدالله بسوی تنزل و فروپاشی در سیر بود٬ و آمریکا از عدم وحدت در پسا ۱۹۹۲ تجربه ای٬ نیز داشت و آن یار قدیم خودرا٬ یعنی طالبان را٬ طبق نظریه ماکیاولی در فوق٬ دوباره حاکم می کند.

البته در ۲۰۱۴ فرصت این بود٬ که تعدیل قانون اساسی به اهداف: کاهش صلاحیت رییس جمهور همانا تفکیک قوا و اصلاحات در نظام اداری یعنی نظام غیر متمرکز که مردم هر ولایت٬ والی ولایت شانرا٬ انتخاب کنند٬ رقم خورد. و سنگ بنای مردم سالاری٬ بستری برای صلح پایدار٬ از مسیر بسترهای جامعه پدیدار شود.

و عدم اجرای نشدن٬ بخش حقوق داخلی همانا حکومت وحدت ملی٬ در معاهده دوحه ۲۰۱۹ برمیگردد٬ به نحوه انتقال قدرت توسط اشرف به طالبان و نبود وحدت و رهبری منظم٬ کسانیکه در تضاد طالبان قرار دارند و فعالیت می کنند.

محمدآصف فقیری