آرشیف

2014-12-12

الحاج استاد محمد قاسیم علم

پروژه یکصد بستر شفاخانه ولایتی غور

 

الیوم دوشنبه 1 7 1392 با اعضا خود از جریان کار پروژه صد بستر غور بخاطرارزیابی اثرات سوء محیط زیستی دیدن نمودم. رئیس شفاخانه محترم الحاج نورزی در دفتر کارش بگرمی از ما استقبال نموده روی مسایل محیط زیستی و رفع ضایعات کلینکی طور همه جانبه صحبت شد.ازینکه محترم نورزی دارای تحصیلات عالی، متخصص ویک شخص متجرب و دلسوز میباشد از هیچگونه تلاش دریغ نفرموده و علاوتا مارا در همه امورات کار پروژه رهنمائی و همرائی نمودند، در محضرشان در قسمت تهیه لباس ایمنی برای کارگران توسط صاحبان شرکت توصیه لازم بعمل آمد و نیز جهت انتقال مواد فاضله تاکید صورت گرفت که به اسرع وقت و از تخریبات بستر سبز محیط جولوگیری شود.درین جریان مدیر منابع طبیعی، مدیرنظارت و تفتیش، مدیرآگاهی عامه و مدیرانکشاف پایدار نیز حضور داشته و هرکدام باالنوبه در استقامت کاری خود انجام وظیفه نموده اند.

 

پروژه یکصد بستر شفاخانه ولایتی غور

 

پروژه یکصد بستر شفاخانه ولایتی غور

 

پروژه یکصد بستر شفاخانه ولایتی غور

 

پروژه یکصد بستر شفاخانه ولایتی غور