آرشیف

2018-1-4

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

پرونده قتل فخرالدین شهریار.

اخیرا محکمه محترم عالی کشور فهرست هشتاد تن را که به قتل شهریار متستقیم یاغیر مستقیم دست دارند به یکی از ارگان های محترم کشفی ارسال ودستور تعقیب وپیگرد این اشخاص را صادر فرموده اند و همین اکنون این دستور به سر میزها قرار دارد از مقامات محترم کشفی انتظار میبریم تا این پرونده را به حرکت درآورند ومجرمین اصلی را زیر پیگرد قانونی اگر قانونی قدرتمند درافغانستان وجود دارد وماهمه خودهارا غلام آن میدانیم و آزاد داریم زندگی میکنیم. وطرفدار عدالت وعدالت خواهی ها باهمه وجود ضعیف قرار داریم ، ماموقف نداریم واز موقف قانون خواهان عدالت ایم !!!
 
 حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی.