آرشیف

2017-6-20

عزیزه عنایت

پرتو عیــد !

آرزو است که عید وطنم خوش باشد

دورازحــادثــه وریختـن خـون جـوان

پــرتوعیـد رسـد بردرهرخـانـه و بام

سفره هافارغ ازاندوه غریب وغم نان

لطف حق شامل حال وطن ومردم ما

کودکان شاد ازعیدانۀ هر پیــروجوان

شـادی وهلهلۀ عید رسد گوش بگوش

مطربان نغمه سرا وهمه باهم خندان

نعمت وافــرحق بــردردارا وغـریـب

دم بـدم آیـد و بسیــاربــه رســم بـاران

نفـتـد اشــک یتیـمی دیـگــراز دیــدۀ او

شــاد گــردد هـمـه گـی از دل و جــان

باشــد امیــد (عزیزه) کـه خداوند کریم

زکرم لطف کند عید خوشی ازرمضان
 

18/6/2017