آرشیف

2015-11-10

جمشید زمانی"الف هه"

***پدر***

پدر وقتی دستت روی شانه ام است
احساس میکنم هیتلر دورانم
هیچ قدرتی
هیچ ملتی
هیچ کسی،مردی نمیتواند شکستم بدهد
یک تنه با تمام دنیا میجنگم
ولی وقتی دستت را از روی شانه ام بر میداری
نپرس
نپرس
که چگونه کوچک میشوم
و خالی از هرگونه غیرت و قدرتی
مثل طفلی میشوم که حتا نمیتواند"تشنه ام"بگوید
پدر با تو شیرم درنده و جوان
و بدون تو ضعیف ترین موجود روی دنیا
باش
باش، تا به دنیا ثابت کنم
غیرتم،غرورم مردانگی ام تویی
و از همه مهم تر "پدرم" 

تقدیمتان باد پدر جان