آرشیف

2022-6-19

محمد اسحاق ثنا

پدر
به باغ زندگی ات بهترین ثمر پدر است
که او به فکر بهی بهر دختر و پسر است
برای اینکه جگر گوشه اش رسد به کمال
همیشه در تپش و سعی مستمر پدر است
برای اینکه پسر بهره یابد از دانش
ز کار و بار و تلاش پسر خبر پدر است
هماره در پی تامین زندگی کوشد
روان به کار خودش شام و هم سحر پدر است
ز درد ملت و اندوه کشورش دایم
همیشه خسته دل و پر ز خون جگر پدر است
نه هم معاش و نه هم کار در وطن بنگر
برای لقمه‌ی نان خوار و در به در پدر است
اگر به چشم خرد بنگری درین دنیا
ثنا عزیزترین شخص در بشر پدر است