آرشیف

2019-6-16

محمد اسحاق ثنا

پدر

پدر خواهم به دنیا اعتبارت
همیشه شاد و خُرم روزگارت

الهی در دوام زنده‌ گانی
بود هر دم نگهبان کردگارت

خوشی با پای خود آید بسویت
نخواهم غصه سازد بی قرارت

همیشه آسمان بخت و طالیعت
ببینم صاف بی گرد و غبارت

سفر رفتی نگشتی از سفر باز
همیشه چشم بر ره انتظارت

ترا ای بهترین استاد هستی
بمانند ثنا من دوست دارت

محمد اسحاق ثنا

پدر محمد اسحاق ثنا وبسایت جام غور