آرشیف

2015-1-25

آصفه صبا

پبام آصفه صبا شبرغان ولایت جوزجان

 
پیام به نوروز
 
گویید به نوروز که امسال نیاید "
 
 سه دهه یا بیشتر از امروز که شعله های جنگ ویران گر باغستان پرشگوفه ولاله زارآن کشورعزیزمارا به خاکسترستان مبدل کرد, از آن هنگام تا امروز گلیم ماتم از خانه خانه این ملک برچیده نشد,وغم هر روز طبل مرگ میکوبد آن سالها  استاد خلیل الله خلیلی در دیار غربت به نوروز چنین پیام فرستاد :
 
گـوييد بــه نـــوروز کـه امـسال نــيايـــد
در کشور خونيـن کـفنان ره نـگشــايـــد
بـلـبـل بــچمــن نـغــمـه شادی نـسـرايــد
مــــاتـمــزدگانــرا لـب پــرخـنــده نـشايـد
خون می دمد از خاک شهيدان وطن‌وای
 
 (1)
 ای وای وطن وای
 
آری! از آن تاریخ تا امروز دشمنان قسم خورده ورنگارنگ مردم افغانستان نه تنها  از ریزیش خون  جوانان زنان ومردم بیگناه این سرزمین سیرآب نشدند بلکه بیشتر از بیش در برابر خواست های نا مشروع واهداف شوم باداران شان آه وحسرت مردم  را نشنیده,   به منظور کسب قدرت گوش به فرمان اجنبیان شدند, با تاسف هرروز حوادث المناک را از طریق رسانه ها میشنویم که خون بار ترین آن حادثۀ ها چون واقعه ء المناک کابل بانک در شهر همیشه بهار جلال آباد حوادث خونبار قندز,, همچنان بریدن گوش چهارتن از هموطنان ما درقندهارکه جهت دریافت لقمه نان مصروف کار بودند ویا  شلاق وکیبل زدن  دختر جوان که مطابق ارشادات اسلامی که می خواستند ازدواج نماید  لکۀ ننگ خواهد بود بردامن دژخمیان انسان ستیز وفاقد فرهنگ.نمیدانم جهانیان در باره ءاین وحشت ودهشت غیرانسانی  چگونه قضاوت خواهند کرد ؟جای  تاسف است که این اعمال ناشایسته در کشوریکه باداشتن گویا قانون اساسی وسایرقوانین مدنی, پارالمان وستره محکمه , کمک های اقتصادی نظامی بیشتر از چهل کشور , در گوشۀ دیگر این سرزمین , افراد کوردل وسیاه پوش مرتکب چنین گناه نا بخشودنی میگردند وسخنگوی دولت لفظاء اعما ل آنان را تقبیح مینمایید .با افزایش حوادث مرگبا رکه هرروزشنیدن اخبار ان طاقت فرسا گردیده به گونه های مختلف جان انسان ها را میگرند, امسال هم شعر استاد خلیلی را   به زمزمه  گیریم که گفته بود که گوید به ـ نـــوروز کـه امــسال نــيايـــــد…………………..اما زنده گی کردن به  امید,ومثبت نگریستن به آینده ,شهامت انسان است, من در حالیکه نوروزاین روز باستانی را به تمام مردم سربلند ،با شهامت وبا مناعت افغانستان وبه آن هموطنان که رنج غربت میکشند تبریک ومبارکباد گفته سال 1390 خورشیدی را سال محو خشونت محو انتحار وشکست دشمنان دین ودنیا از بارگاه ایزد توانا استعدعا میکنم .    سال سبز وبا سعا دت برشما