آرشیف

2017-9-11

نظر محمد غوری

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت (M.Se)

چکیده
عامل نیروی انسانی به عنـوان مهـمتـرین عامل توسعه در هر کشور و سازمانی در نظـر گرفته میشـود. بنـا بر این توجـه بـه روحیـات و انگیزه های انسانی در هر سـازمان از ضـرورت و اولویت بالایی برخوردار اسـت. در همـین راستا، یکی از مسایل مهم در هر سازمان که بـا کــارایی و اثر بخشــی ســازمان مــرتبط اســت، رضایت شغلی کارکنان مـی باشـد. با توجه به این مهم، در این تحقیق برآنیم تا رضایت شغلی اساتید دانشگاه کابل را مورد سنجش قرار دهیم. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع پیمایش است. جامعه آماری تحقیق کلیه اساتید دانشگاه کابل می باشند. نمونه آماری از بین افراد جامعه مذکور به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. حجم نمونه توسط فرمول کوکران تعیین شد. به منظور انجام تحقیق، ابتدا با مطالعه و بررسی متون علمی، ادبیات تحقیق در زمینه رضایت شغلی تدوین شد. سپس دادههای لازم جهت بررسی فرضیههای تحقیق از طریق پرسشنامه رضایت شغلی ازپهلیوان و آکار (6742) کسب شد. این پرسشنامه حاوی سی سوال است و رضایت شغلی را در شش بعد شامل میزان رضایت از ارتقا در شغل، میزان رضایت از پرداختیها، میزان رضایت از محیط خارجی، میزان رضایت از همکاران، میزان رضایت از مهارتهای مدیر و میزان رضایت از شرایط کاری مورد سنجش قرار میدهد. نتایج تحقیق حاکی از این است که رضایت شغلی اساتید دانشگاه کابل در ابعاد میزان رضایت از شرایط کاری، میزان رضایت از مهارتهای مدیر، میزان رضایت از همکاران، میزان رضایت از محیط خارجی و میزان رضایت از ارتقا در شغل بالاتر از سطح متوسط است، ولی میزان رضایت از پرداختیها کم است. در مجموع میزان رضایت شغلی اساتید دانشگاه کابل بالاتر از سطح متوسط است. همچنین هیچ یک از متغیرهای جمعیتشناختی جنسیت، سن، مرتبه علمی، میزان تحصیلات و سابقه خدمت بر رضایت شغلی اساتید دانشگاه در دانشگاه کابل تاثیر ندارند.

ادامه مطلب در اینجا