آرشیف

2015-1-24

دکتور سید احمد جهش

پایان جـهـــان: غیبگوئی 2012 مستقیما از زبان راهبان مایا

 

توسط واشینگتن بلاگ 
گرفته شده از تارنمای گلوبال ریسرچ . 9 دسمبر 2012
برگردان – دوکتور سید احمد جهش
 

در حالیکه کاهلان تحصیل یافته اعتقادی به غیبگوئی 2012 ندارند، اما تعداد زیادی ازاطفال وحشتزده شده اند؛ و ناسا راپورمیدهدکه بعضی شان قصد خودکشی دارند. پس لطفا این مطلب را به مثابه بیانیه خدمات عامه انتشاربخشید.

تعداد کثیری ازمردم درباره غیبگوئی 2012 سخن میگویند.مگر تعدادکمی میدانند که راهبان مایا درمورد 2012 اصلا چه گفته اند .درحقیقت مهتران مایا چیزی میگویند که بسیار از آنچه شما شاید شنیده باشید، متفاوت است. بطورمثال وکاتل یوتیو- رهبر شورای ملی بزرگان مایا ، زنکا و گاریفونا (زنکا وماریفونا قبایل غیرمایا درامریکای مرکزی اند )، رهبرمذهبی مایا، متصدی تقویم مایا ونسل سیزدهم کیوچی (یکی از گروپهای قومی مایا .مترجم )میگوید که ختم گاهنامه مایا هیچ ربطی به موضوع پایان جهان ندارد. او همچنان توضیح مینماید که 21 دسمبر2012 حتی میتواند ختم این دوره ی تقویم مایا نباشد.
برخلاف باورعام ، ریش سفیدان مایا باآنچه که 21دسمبرختم تقویم شان باشد موافق نیستند.
واین فلم را (یک فلم نو بنام " شفت آف دی ایجز" بطورمشرح عقاید مایائی ها رابیان کرده هوشدارهای شان را میرساند) تماشا کنید.

مشابها تزاوتوجیل (یکی از گروپ های قومی مایا . مترجم ) تاتا پیدروکروز یکی از بزرگان مایا میگوید که جهان درسال 2012 به پایان نمیرسد.

کاهن سالخورده مایا کارلوس بری اوس کسیکه تقویم مایا راهمه جانبه مطالعه نموده میگوید : مردم شناسان به معابد می آیند ، کتیبه ها را میخوانند وقصه های درمورد مایا میسازند ، آنها علامه ها را درست نمیخوانند ، این فقط تخیلات شان است. مردمان دیگری از نام مایا راجع به غیبگوئی مینویسند، آنها میگویند دردسمبر 2012 جهان به پایان خواهد رسید که بزرگان مایا ازاین وضع آزرده اند. جهان به پایان نمیرسد بلکه تغییرخواهد کرد "
لیونزوبرینو بومی ای گواتیمالا که جهت خواندن گاهنامه های کهن مایا توسط مهتران مایا تربیه شده است میگوید که مفکوره پایان جهان تفسیر غلط از حساب تقویم طویل المدت است. طوریکه بزرگان مایا به او درس داده اند 21 دسمبر امسال بوضوح شروع تقویم نواست. او به " سی بی سی" گفت که قضیه دو طرف دارد. یکی را که ما میدانیم معنی رمزی است که به محاسبه درازمدت داده شده است. طرف دیگرقصه جانب مایاست که ندرتا درنشرات می بینید. بخاطریکه هچگاهی با مردم ما مصاحبه نکرده اند. برای مردم ما این یک رویداد خوشایند است نه آخر جهان ، چیزیکه می آید ختم یک تقویم وشروع گاهنامه دیگراست.
ریکاردو کجاس- ریس سازمان گروهی بومیان گواتیمالا گفت که این تاریخ نمایانگردوره نواست که" تغییری درضمیر انسانیت پنداشته میشود" (ترجمه) نه ختم انسانیت ویاوقوع پیشگوئی های مصیبت آور.

پیدرو سلستینو یاک ناج – پیر ودانای مایائی باشنده کوبا میگوید 21 برای امتنان وسپاسگذاریست و22 دورجدید وسحرگاهان نو را خوش آمدید گوید.

جوزی مانریکو اسکوایو راهب مایائی باور به آن دارد که 2012 بجای آنکه ختم جهان باشد گذاربه روزگار بهترآدم است.

یادداشت "ای پی" (به گمان اغلب اسوشیتد پرس.مترجم) در 2009 است که دران چنین آمده است:
اپولینارو چیلی پکستن از بمباردمان با سوالات دیوانه وار درمورد تقویم مایا که پنداشته میشود در21 دسمبر2012 به آخر میرسد خسته شده است.بلاخره این پایان جهان نیست.
یقینا که نه؛ بزرگ مایائی تاکید مینماید.

چیلی پکستن گواتیمالائی میگوید: تئوری های روزقیامت از غرب برخاسته نه از ایده های مایا ، واگر شما به گفته های رهبران فعلی مایا باورندارید لطفاا به خاطر داشته باشید که باستانشناسان چندی قبل گاهنامه های باستانی مایا را دریافته اند که هزاران سال بعد از 2012 ادامه دارد.
نوت : بزرگان مایا غیبگوئی های هشداردهنده ای کرده اند که به سال2012 ربطی ندارد. مخصوصاا آنها هشدار داده اند که ما ضرورت داریم تا جنگ وآلوده گی محیط را لگام بزنیم ورنه خود را تباه خواهیم کرد.
با درنظرداشت آنکه غیبگوئی های فراوان پایان دنیا آمدند وبدون واقعه رفتند و آنکه پاپ اعلام نمود که – نسبت محاسبه نادرست- ما فعلا درسال2016 قرار داریم نه در2012 – 
هوشمندانه است تا تاریخ پیشگوئی های خاص را توام با قاشق ای از سنیسزم یا بدگمانی قبول کرد.