آرشیف

2018-12-8

جام غور

پارک ملی بند امیر

بند امیر به حیث نخستین پارک ملی در کشور مطرح و به ګونه رسمی در سال ۱۳۹۴ هـ ش، از جانب ریاست جمهوری افغانستان به عنوان "نخستین پارک ملی" اعلام گردید.
مساحت:۶۱۳۰۳ کیلومتر مربع.
جهیل ها: بند امیر شش جهیل طبیعی (بندهای آهکی) با مساحت مجموعی ۶۰۲۳ کیلومتر مربع دارد.
درآمد ۸ ماهه سال ۱۳۹۷ این بند از درک گردش گری به بیش از ۳ میلیون افغانی رسیده است. 
 

پارک ملی بند امیر

پارک ملی بند امیر

پارک ملی بند امیر

پارک ملی بند امیر

پارک ملی بند امیر

 پارک ملی بند امیر

پارک ملی بند امیر

پارک ملی بند امیر

پارک ملی بند امیر

پارک ملی بند امیر

پارک ملی بند امیر

پارک ملی بند امیر

پارک ملی بند امیر

پارک ملی بند امیر

پارک ملی بند امیر

پارک ملی بند امیر

پارک ملی بند امیر

پارک ملی بند امیر