آرشیف

2017-8-27

دوکتور ص. سعیدي

يورش فرهنګی ایران ثمره داد!

 

اینکه استخبارات ایران و پاكستان در ٤ دههء اخیر از مهاجرین مجبور افغان در کثیفترین کار های اعمار کشور خویش استفاده کردند،  شک و تردیدی نیست. 

اینکه ایرانیها (حاکمیت ایران) افغانهای مجبور را در خرابی و به جان هم انداختن افغانها بخاطر تحقق اهداف كوتاه مدت و طويل المدت ایرانی استفاده کردند  شک و تردیدی نیست. جبهات جنګ ضد صدام، ضد عراق، ضد بشار اسد و جنګهای لبنان و … به خون هزاران هزار افغان به امر ایران و اهداف ایرانی توسط ایران ناجوانمردانه  رنګین، بسیج و مجبور ساخته شده اند که حال دیګر درین عرصه شک و تردیدی نیست 

و اما یک جبههء خطرناک تر دیګری نیز وجود دارد که درآن ایرانی ها نسبت به پاکستان دست بالا و موفق بیشتر در افغانستان دارند و آن جبههء فرهنګی و سیاسی است. 

كتاب افغانستان در پنج قرن اخير و صدها نوشته انتقام گیرانهء ایرانی که ګویا احمدشاه ابدالی امپراتوری شان را سقوط داده و وجود افغانستان مستقل، قوی و متکی به خود را در تضاد با برنامه های تفوق طلبانهء اقتصادی، سیاسی و فرهنګی خود میدانند. تلاش های وسیع، سیستماتیک ایرانی  دیګر دارد روز به روز روشن و واضح قابل لمس اند. اعلام آقای روحانی که اعمار بندهای آب ګردان را در افغالفت کردند تردیدی در برنامه های ضد افغانی ایران نمی ګذارد. ایرانی ها تمام عظمت های فرهنګی و آریایی حوزه مشترک تمدنی ما را درایران سیاسی  امروز خلاصه می کنند. این هدف را با مصارف زیادی مالی و استفاده از مجبوریتهای افغانی و جتبجا کردن مهره هادخویش در میدیای جهانی و افغانستان دیوانه وار دنبال میکنند. 

به این اساس بلاشک ضرورت تنویر و پخش حقایق و عام سازی منطق سخن و مستندات تاریخی  که عکس تلاشهای دروغ ایرانی را ثابت کند باید در دستور کار هما حقیقت جویان و قلم بدست افغان قرارګیرد. 

بلی  مهد  عمده و اساسی این تمدنهای حوزهء تمدنی مشترک   در افغانستان امروز، بلخ، بخدی، هرات، غور و تخار و ….بود

جعل تخت جمشید و آتشکدهء بودا و متعلق  جلوه دادن آن به صورت جعلی به ایران سیاسی امروز و ساختن کاپي ناتکمیل تخت جمشید در ایران و ایرانی معرفی کردن هر دانشمند و فیلسوف این حوزهء مشترک تمدنی را به ایران امروز که٢٤ ساعت در ميديای ایران تبلیغ میشود، قابل دسترس بودن  منابع و تبلیغات ایران در افغانستان، نشر و توذیع کتابهای به باب دندان ایران و برنامه های جمع آوری و ازبین بردن تمام کتب که به باب دندان ایران در افغانستان نیست و … همه و همه دارند  نتیجه میدهند. 

نتيجه همان است كه عدهء از قلم به دست مطابقآم بدون شرم و خجالت مینویسند و اهداف دشمنان. افغانستان. اشاعه و تبلیغ دارند. 

بلی  عدهء از قلم بدستان افغان دارند همان رقص را برپا کرده اند که ایران مینوازد و از چنین رقص شرم هم ندارن.

بلی  این برنامه های ایرانی که بعضی از آنها در دید اول اساسی و جدی پنداشته نمی  شوند به شدت در افغانستان روی دست اند و جریان دارد. 

پخش، ترویج و اشاعهء کلمات و لغات مروج ایرانی در افغانستان با استفاده از میدیای متحابه، ایجاد شده و تمویل شده توسط منابع استخباراتی ایرانی دیګر به کس پنهان نیست. 

بلی درین راستادر در چهل سال اخیر موفقیت های بزرګ در نوکر سازی و احمق سازی عده ء از  مهاجرین مجبور و یا معذور افغان  در ایران مانند پاکستان دیګر به کس مخفی نیست. 

آنهایکه به هرچه عزت است و افتخار این ملت سر فراز افغان است 

و آنهایکه دشمنان عزت و افتخارات افغانستان اند ممکن انګیزه  های مختلف دیګری نیز داشته باشند اما یک عامل عمده، اساسی وتعین کننده همین عامل افغان ستیزانه و افغانستان ستیزانهء منابع و حلقات استخباراتی ایران و پاکستان است.  

بلی درین شک نیست که شاهان و حکام  قبلی افغان مانند شاهان و حکام کشورها در جوامع دیګر جهان  کارنامه، نشیب و فراز های در زندګي خویش داشتند و در پهلوی کار های خوب کارهای نا مناسب نیز کرده اند اما آنهایکه به خیانت ملی دست نه زده و در پهلوی سرکوب مخالفین از هر قوم و زبان و سمت استفاده سوء کردند اند ، درست نه خواهد بود به توجه به این اعمال د شان ما از تجلیل و بزرګداشت افتخارات وطن مردم را منع کنید. مثلاً تجلیل و بزرګداشت از استقلال کشور را مانع شویم. 

بلی هست مواردی که دشمنان با استفاده از آن عده، از وطن فروشان که در زمان مهاجرت در ایران و پاکستان و یا جا های دیګر استخدام کرده اند و یا معذورند آنها را علیه همه عزت، دار و دار کشور و یک جامعهء ما استفاده کرده و این افتخارات را به توهین،  و تحقیر میګیرند. تفرقه های قومی، سمتی و زبانی را چاق ساخته و با چوبک زدن درین کثافت ها برای خود لقمهء  خوردنی تهیه میدارند. 

شخصیت های قابل افتخار کشور حتی انبیاء معصوم نبودند، اما افتخارات شان قابل ستایش اند. 

داوود خان، آمان الله خان و عدهء زیادی از شخصیت های سیاسی و ملی کشور ازین قبیل اند. 

تجلیل از جشن استرداد استقلال کشور، حب وطن، ارج ګذاری به افتخارات و خدمتګاران وطن  ، ارج ګذازی به دانشمندان و خیر خواهان وطن وجیبه است. 

برماست و باید درین راستا با تمام دقت ادای رسالت کرد و فرصت های دشمنان وطن و مردم ما را محدود و تجرید نمود. با نشر حقایق و منطق   آن خدمتګاران خویش را شناخت، یافت  و در پهلوی آنها با دل و جان استاد.
 

و من الله التوفیق 

دوکتور صلاح الدین سعیدی 

٢٧/٨/٢٠١٧

٠٠٤٤٧٨٨٦٤٧٤٦