آرشیف

2022-6-15

نظیر ظفر

يار سر طبيب

 

گر يار سر طبيبم دردم دوا نسازد
تعويذ دست ملا ما را شفا نسازد

از عشق من نداند داروغهِ زمانه
بى پرده پيش مردم ما خدا نسازد

در جاده ِ محبت ز اغيار طعنه خوردم
كس را خدا مقابل با بى حيا نسازد

دارم دعا بياران در پيشگاه سبحان
عيب كسى نمايان پيش. ملا نسازد

خواهم ز كردگارم با چشم اشكبارم
من را زعشق خوبان هر گز جدا نسازد

 

نوشته نذير ظفر