آرشیف

2017-8-25

استاد فضل الحق فضل

و ما انـسـان شـــدن را گـم نمودیـــم

و ما  انـسـان شــدن  را گــم  نمـودیـم
جـفــا یــی بـرخـود  و مـردم  نمـودیـم

به شهـر و قـریه وقشلاق جنگ اسـت
دل خلق خـدا زین جنگ  تنگ اسـت

نه  طـفـل ارام  میـخـوابــد  نه  مـادر
 نه  کس  را هـسـت  اوضـاع  بـرابر

هـمـه خـلــق  خـــدا  دلگـیــر و نالان
پریـشــانــنــد ازین  وضـع  پـریـشـان

به هرجا بنگـری اشک است وآه هست
فلک خـسته  زمرگ  بی گــنـاه هـست 

تو  گویی شـهــر ارواح گشته میـهــن
شــکار دیــو   بـــدخـواه گشته میهــن

که هــرجا  بـنـگـری آثار مرگ  اسـت
هـمیـشـه گـرم  ایـن  بازار مرگ است

همیشه وصف و او صاف شهیـد اسـت
بهـشـت عــدن  ایـشــان را نویـد اسـت

چه دانــد؟ طـفــل معـصـوم  بجـول بـاز
ازیـن جنگ و ازیـن قـتـل و ازین سـاز

او در فکر بجـول و گال  خویـش اسـت
پی هـمبازی وهـمـسـا ل خویـش اسـت

دریغـــا !  اینکه  نا گه  راکـت  کــور
ز مـیـدانـــش  بــرد  تـا  خـانۀ  گــور

چو بـیـنـد  مـادر  رنجـُـور  فـــرزنــد
بـسـوزد  روز و شـب بـرداغ  دلـبـنـد

استاد فـضـل الـحق فـضــل
شـهــر فـراه اول سـنـبله سال 1396 هـجـری شـمـســی

این پارچه به اقـتـفای شعـر زیبای شاعر جوان  وسوژه  آفرین جناب برهانی (فراموشم نخواهد شد) سروده شده است