آرشیف

2015-1-10

ویدا عزیزی

ویدا عزیزی: آزادی

 جای شک وشبهه نیست که فضایل انسانی همه بسته به آزادی است درخاک حاصلیخیز آزادی است که ملکات فاصله انسانی ریشه میگیردوپرورش می یابد .(چارلزفوکس)

 آزادی فقط درعالم خیال وجود دارد .(شیلر)

 آزادی رافقط درمجسمه آن یافتم .(روسو)

 آزادی بزرگترین عطبه وموهبتی است که به انسا ن عطاشد ه ودرقبال آن تما م نعمات وعطایای دیگرپوچ وناقابل وبی مصرف می باشد.(اپیکبتوس)

 هیچ کس نمی توان کاملاً آزاد باشد مگروقتیکه همه از آزادی برخوردارگردند هیچ کس نمی توان کاملاً آزاصول اخلاقی پیروی کند مگراینکه همه اخلاقی گردند بلاخره هیچ کس نمی توان کاملاً سعادتمند شود مگراینکه همه سعاد تمند باشند .(هربرت اسپنسر)

 ای آزادی ! چه جنایت ها که بنام تومرتکب می شوند .(مادام رولاند)

 نهال آزادی فقط وقتی رشد میکند که با خون ستمکاران آبیاری شود .(برناربارر)

 ای آزادی چطورباتوبازی کرده اند .(مادام رولاند)

 آزادی متعلق به یک نفر نیست مال همه است .(هربرت اسپنسر)

 آزادی مذهب نوینی است مذهب عصرما.(هاینه )

 بشری که حق اظهارعقیده وبیان فکرخودخودرانداشته باشند موجودی زنده محسوب نمی شود.(مونتسکیو)

 همه کشمکش ها وتحمل آلام ومشتقات انسان روی گیتی خواه این کشمکش موافق یامخالف عقل باشد برای آزادی است (توماس کارلایل )

 کسانیکه مخالف آزادی دیگرانند خود لیاقت آزادی راندارند.(لینکن)

 هرکس باید کوشش کند درحیات خود خشتی محکم بر اساس کاخ آزادی بنماید (سیسیل)

 بدون یک حکومت خود مختار هرگزممکن نیست جامعه یی تکامل پیدا کند .(هربرت اسپنسر)

 انسان درهمان لحظه که تصمیم میگیرد که آزاد باشد آزاد است .(ولتر)

 استبداد بمثابه دوزخ است مغلوب ساختنش کارسهل نیست .(طامس پین )

 حکومت استبدادی رابتها تشکیل میدهند وحکومت دموکراسی رابت پرستان.

 اگربرده گی باطل نیست هیچ چیزباطل نیست

 آبادی یک کشورازروی نسبیت آزادیش سنجیده می شودنه ازروی حاصل خیزیش .

 آزادی حقیقی آن نیست که هرچه میل داریم انجام بدهیم بلکه آن است که آنچه حق داریم بکنیم .

 وقتی که نهال آزادی ریشه گرفت بسرعت رشد ونمومی کند .

 کسیکه حفظ جان رامقدم برآزادی بداند لیاقت آزادی راندارد .

 انسان آزادی خلق شده ولی همه جادربندوزنجیراست

 راست گفته اند که آزادی گرانبها ست که باید جیره بندی شود 
 

ترتیب کننده: ویدا (عزیزی)