آرشیف

2016-1-25

محمدگل پویا

وکیل پارلمان یـــــــا نماینده طالبان !

پس از حمله بر بس کارمندان تلویزیون طلوع هما سلطانی عضو مجلس نماینده گان اینگونه واکنش نشان داده و این رویداد را اینگونه استقبال کرد .
{خداوند بزرگ را سپاس گذارم که درنتیجه حمله ای فدایی یک تعداد انسان های پلید ولد زنا امریکایی ها مردار شد….پروردگار شهارت فدای را قبول نموده وبهت برین نصیب اش گرداند ….ومردار شده های کثیف واولاد های نامشروع امریکا وسایر کفار را دراسفل سافلین قرار دهد…آمین }
اما چنین پنداشته میشد که  شاید برخی افراد بنام هما سطانی فیسبوک جعلی ساخته باشند واین چنین نوشته باشند.  اما حالا خانم هما سلطانی اقرار میکند که این فیسبوک مربوط خودش میباشد و نوشته خودش است وفعلا درغزنی است .
این خانم با سو استفاده از مصونیت پارلمانی دست به چنین اعمال زده است وبا سو استفاده از وظیفه خود در داخل نظام کشور از اعمال هراس افگنان پشتبان میکند و به طور علنی بدون کدام ترس از طالبان  وعملکرد شان حمایت میکند.

آیا این خانم نماینده مردم است یا نماینده طالبان ؟
آیا این خانم نماینده مردم است یا سخنگویی طالبان ؟
آیا این خانم نماینده مردم است یا حامی طالبان ؟

وکیل پارلمان یـــــــا نماینده طالبان !

ما ازدولت ونهاد های کشفی خواهانیم  تمام کسانیکه  در چوکات نطام افغانستان کار میکنند واز نان آب وتجهیزات دولت استفاده میکنند اما درحقیقت آنها حامی ونماینده طالبان هستند شناسی کرده و این وکیل پارلمان که شواهد ومدارک موجود است که بطور علنی از حمله آخیر بجان کارمندان طلوع حمایت کرده مورد باز پرسی و مجازت قرار بدهند و افراد استفاده وفرصت طلب که میخواهد طالبان بازهم تکرار وشوند به جزای اعمال شان برساند  .
تفکرطالبانی نباید تکرار شود !
جوانان عزیر، مبارزین برحق  وتمام کسانیکه  شعار عدالت خواهی سر میدهید در مقابل این این بی عدالتی آشکار خاموش نباشید ودر حد توان از حکومت همه بایک صدا خواهان به محاکمه کشانیدن این نماینده طالبان شوید !

محمدگل "پویا "
فعال جامعه مدنی
فیروزکوه 1394/11/3