آرشیف

2017-7-28

گل رحمان فراز

وکیلِ به هر حال مسئول!

 

وکیلِ به هر حال مسئول!

استفادۀ هم زمان از پارادوکسِ سلاح و قلم!

این تصویر ظرافتِ معنایی بی شمارِ را داراست. می توان بر آن تصورات جالبی را در ذهن اختیار نمود و به آن وجه تسمیه های مختلف را نسبت داد. گرچند سلاح و تفنگ ضدِ هم دیگر کار برده شده اند و هیچگاه نمی توانند به پیمانه لازم و ملزوم مصداق هم دیگر در ردیفه ها قرار گیرند. 
از نبردِ سنگینِ ولسوالی تیوره ولایت غور، مبارزه و مقابله وکیل محمد ابراهیم ملکزاده در مقابل طالبان و سقوط آن ولسوالی بدست طالبان دیری نمی گذرد و هنوز هم جنگ در بعضی نقاط این ولسوالی توسط طالبان جریان دارد.
در حین حال، وکیل ملکزاده از یک دست برای تأمینِ امنیت دیار و مردم اش تفنگ بدست گرفته است، از دست دیگر بخاطر عدم انسداد مکاتب قلم گرفته است تا مسئلۀ تعلیم را بر جنگ نسبت ندهد و برای معارف برنامه پیشبرد دروس مطابق به پلان را دستور دهد.
این را گویند وکیلِ کاملاً مسئول بر امنیت و تعلیمِ مؤکلین اش!

با مهر 
گل رحمان فراز