آرشیف

2020-4-4

دوکتور ص. سعیدي

ويروس کرونا ، ما و سفارشهاى مشخص

همان قسميکه ماين کناره جاده، راکت و مرمى، انفجار و انتحار قوم، زبان، پير و جوان، رنګ و بو نمى شناسد، ويروس کرونا هم چنين است. تأکيدات قبلى که ويروس متوجه جوانان نيست، هم نادرست بود. 

صعود ابتلاء  به اين خطر، محدوديت هاى تداوى و مرګ و مير غير قابل کنترول و صعود خطرات و تلفات و بلاخره محدوديت هاى ما در رسيدګي به مبتلايان و اقارب  حالت بس مأيوس کننده ر و اجبار بسا از کردار و روشهاى برماست که با  ترس و حزن عميق همراه است. الحمد لله مسلمانيم، باور و عقيده و عقل سليم  داريم و در همين چوکات تمام تدابير ممکن در عالم اسباب را روى دست ميګيريم و بقيه توکل به الله تعالى داريم و در آخر امر مرګ حق است. 

 هر زنده جان مزهء مرګ را چشيدنى است
(.ويبقى وجه ربک ذوالجلال و الاکرام) 

 با اين مختصر خوبى  هاى کار درين است که در اثر شرايط بوجود آمدهء أمروز اينک به خود و فاميل بيشتر  وخت داريم و تلاشهاى همه روز براى کسب ماديات اينک به نحوى تعادل،  استقرار و سکون نسبى  رسيد، که اګر معقول از آن استفاده شود  قابل قدر نيز خواهد بود و است.

سفارش دارم که با استفاده از تخنيک مدرن حداعظم استفاده نموده و براى کسانيکه بر سوال و مشکلات  سير کردن شکم و خانهء ګرم دست و پنجه نرم ميکنند اولاً به مستحقين کمک حسب توان کمک کنيد و دوم دعاى خير کنيم. 

و اما به صورت مشخص کسانيکه ميتوانند ګروپ هاى وتس أپ  و يا سکايبى از دوستان، هم کوچه اى ها و هم بلاکها و اقارب ساخته و درين چوکات معلومات، تجارب و سفارشهاى را تعميم بخشيم. 

ايجاد تيم و حلقهء وتس اپ و تأمين روابط متخصصين افغان مصروف درين عرصه مانند داکتران و کارمندان  صحى و تأمين روابط و معلومات جديد ايشان، جلب و سازماندهى  کمک هاى ممکن  با تماس به حلقات مربوط صحى در داخل افغانستان، قدر دانى از کار ايشان  و دادن معلومات و سفارشها درين عرصه، انظار از خطرات، کمک در حالت خطر در قضاياى امنيتى مشخص، پيشرفت در وقايه و تداوى… همه و همه ممکن است و اين داشتن روم وتس اپ، مشترک ميتواند  امور و همکارى را بس موثر و مفيد تنظيم کند. 
در ايجاد ګروپ و  روم کوچه و بلاک به نسبت عوامل مختلف امنيتى کافى است عوض نام اشخاص نمرهء خانه و اپارتمان در لست وتس اپ بدون ذکر نام آورده شود. 
لذا ايجاد چنين اتصالات به طور مثال 
( اتصال عاجل کوچهء/بلاک  على رضا –
 Emergency contact Thomas Road/Blok
  را سفارش همهء اين حلقات و بخشها ميدانم. 
و من الله التوفيق