آرشیف

2022-4-6

دوکتور صلاح الدین سعیدی

ولی احمد نوری به ابديت پيوست!

سم الله الرحمن الرحيم
انا لله و انا اليه راجعون

جناب نوری شخصيت چندين بعدی، علمی و فرهنګی، دوست عزيز و فرهنګی عالی قدر ملی و ميهن دوست نمونه و مثال زندهء يک شخصیت ملی و آګاه کشور بود و هميشه در تنوير اذهان ملت ادای رسالت و مساعدت بزرګ نموده.
الله تعالی ايشان را مغفرت و برای تمام فرهنګيان و ملی ګرايان و دوستان ولی آحمد نوری صبر جميل تمنا دارم. ايشان از نخبه ګان بی بديل کشور بودند! جدايی شان از ما برای ما يک ضايعه بزرګ است!
ايشان به ابديت پيوست که روح پر فتوح شان شاد باد! آمين يارب العالمين
راه همه همين است! کسب زود و کسی دېر!