آرشیف

2018-11-11

استاد فضل الحق فضل

وقـت آنـست تا بگیریم انتـباه !!!

بارهـا کردیــم  چهـــل  سـال  اشـتبا ه !!!
وقـت آنـســت  تا بگـیــریــم   انتـبـا ه !!!

گول شــرق وغــرب  خوردن تا بکـی ؟؟؟
جنـگ  قــدرت  کـرد  مـیهــن را تبـاه !!!

گه مبارز گه  مجاهـد  گاه طالـب میشویـم
گاه  چو داعـش میکنیـم  پرچــم سیـاه!!!

قـتـل وغـارت ، چُور و چـت گردیده عــام
محـو شـد آن لشـکـر و نظــم و سپـاه !!!

اشک ما هرچند دریا گشـت!طوفانی نکـرد
آب  شـــد چُون  بـرف از شــرم  گـنـا ه !

ورنه ویران مینمود  این کاخ و بنیاد فلـک
اشـک مـا و آه مـا هـرروز درشـام وپگـاه!

فضــل ایزد یارگردد چونکه ما وحدت کنیم
حفظ باشـد هرکجـا مـارا مقـام و جا یگـا ه

استاد فـضـل الحق فـضــل
شهر هرات عـقــرب سال 1397 هـجـری شمسی به مناسبت نشست مسکو…