آرشیف

2017-11-13

afrotan

وقتی تاریخ را جلادان مینویسند !

آورده اند که نا خوش آوازی به بانگ بلند قرآن میخواند صاحبدلی بر او بگذشت گفت :« ترامشاهره چند است ؟» گفت " هیچ !" گفت : پس بر این زحمت خود چند درهمی می ستائی؟ گفت : "از بهرخدا می خوانم " گفت بهر خدا مخوان ! " گر تو برین نمط خوانی  ببری رونق مسلمانی !
قبل ازاین ،به کّرات و به انحأ مختلف خدمت خواننده گان عزیز به عرض رسانده ایم که اختیار دار این قلم نا قابل فقط خود مان هستیم وهیچگاه التزام نداریم و نداده ایم که وارد هربحثی شده واوقات گرانبهای شما را برآن بگیریم ،اما بعضی وقتها ،خواننده گان عزیز به قدری پیغام می فرستند وبه اندازه ای طرح سوال می فرمایند که اِنگارمیزان حافظهء این قلم نیز درلای مافیای فراموشی رفته باشد!
فی المثل همین سخنان یکی از بزرگترین رجالی که ازتربیون مافیائی موسوم به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و پس ازسالها غیابت و مراقبه درباب فضائل انتخابات بیان فرمود وروی همین منظور با حضور در کمیسیون انتخابات مانیفیست انتخاباتی اش را نیز تقدیم کمیسیون انتخابات نمودند :
http://www.dailymotion.com/video/x68vm34
شاید آقای گلبدین حکمتیار فراموش نموده و به یقین دریافته و پذیرفته است  آنچه در افغانستان کنونی میگذرد هرچند به ظاهر آراسته برمرامنامه ها ی مدرن وبروزشده با شعارهای عدالت اجتماعی واقیعت های بوده است که با خواسته های اصلی توده های فقیرو شهروندان بی نوای افغانستان انطباق دارند . چنانچه بارها خدمت همه دوستان به عرض رسانده ام ؛ کاملأ بی معنی است که عده ای از برجسته ترین مهندسان و معماران حتی براساس تکتیک بسیار برجسته و پیشرفته از بهترین و آسایش ترین خانه سخن بگویند پیش از آنکه برایتان معلوم شده باشد که خانواده ای که در آن باید سکونت کنند دارای چه سلیقه ای ، چه روحیه ها و هدفهای دارند و نیاز اصلی زندگی شان چیست آنرا با چشم کور و دماغ گچ زده قبول کنند . ! وکاملأ بی معنی خواهد بود که قبل از اینکه سرشت ، هویت ، مشخصات و جوهر خواسته های انسانی و سپس اجتماعی آنها شناخته شوند ، راه وروش و اسلوبی برای حیاتش تعین نمود چنانچه واقیعت های کنونی زندگی مردم افغانستان نیز با شعار های مندرج در منشور ها ی حزبی و سیاسی با روال زندگی کنونی شهروندان کشور فاصله زیادی دارند . می خواهم توجه جناب حکمتیار و دیگر اذناب تشکیلاتی اش را به این حقیقت مبذول دارم که دموکراسی بویژه فرآیند انتخابات یک وسیله برای تحقق مفرادات ایدیولوژیک است که نه میتوان با درست برگزارکردن و حتی شفاف بودن این روند هدف و استراتیژیی یک جامعه و حتی حزب معین سیاسی  را که همانا تشکیل یک جامعه عادلانه و مرفه از لحاظ  اقتصادی و اجتماعی بوده است توجیه نمایند . چنانچه احکام استفاده ویا هم حرمت گوشت خوک را نه میتوان با انجام ظاهری مراحل  ذبح شرعی پاک و تزکیه نمود و با انجام عملیه ذبح شرعی آنرا پاک و حلال وانمود ساخت  . 

ادامه مطلب در اینجا