آرشیف

2017-4-24

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

وفات حاجی ارباب گل محمد بیک بتاریخ 26 حمل 1396 اتفاق افتاد

با تاسف و درد از خانواده ها مان در غور مردی فرشته خصایلی اخیرآ داعی اجل را لبیک گفت، آری! ما روابط خانوادگی ایشان را با دیگر خانواده های محترم و معظم غور به بررسی میگیریم. حاجی ارباب گل محمد بیک پور مولاداد بیک، پور محمد جان بیک، پور علی شیر بیک، پور عباس بیک میگویند به سال 1309 در خانواده ی محترمی چشم به دنیا گشود، روابط خانواده گی ایشان را نخست از هرات آغاز میکنیم، خانواده ایشان با خانواده محترم و مطرح هرات زمان جان، سلجوقی های هرات و خلیفه صاحب شیرزاد روابط تنگاتنگ داشتند. از هرات رد میشویم و راه مان را بسوی غور باز میکنیم، روابط خانوادگی ایشان با مرحوم مغفور ارباب صاحب آغاجان خان پشته نور با خانواده ی مرحوم رئیس ارباب بابه مراد خان سمک با خانواده معظم مرحوم مغفور حاجی صاحب عبدالغفور خان دولتیاری، مرحوم مغفور حاجی وکیل عبدالجبار خان خادم دامادش بود و ویژه روابط داشتند با خانواده محترم ارباب صاحب مهدی خان لعل و کرمان که حاجی صاحب حبیب الله خان از ایشان به حق نمایندگی مینمایند، روابط حسنه و خوب با رئیس صاحب عطا محمد خان دهقان پور، مناسبات خوب با مرحوم پیر محمد خان کشرو، روابط خانوادگی با اتالق های بادگاه و وکیل صاحب یعقوب خان پوزه لیچ، دوستی و نان و نمک خوردگی با مرحوم و مغفور ارباب صاحب محمد سرورخان وردک از پوزه لیچ، دوستی و محبت با خلیفه صاحب عبدالعزیز قطس، مناسبات خوب با مرحوم مغفور حاجی وکیل صاحب عبدالغفور خان صوفک، روابط حسنه با حاجی صاحب الله داد خان و پدر بزرگوارش حاجی صاحب سخی داد خان دهن اخته خانه، روابط تنگاتنگ با مرحوم مغفور محمد ابراهیم بیک تیغه تیمور، روابط قومی و خون شریکی با شهید خلیفه صاحب نور احمد خان رضا، روابط قومی و خونی با مرحوم ارباب الله نظر خان، ارباب محمد غوث خان، با مرحوم حاجی صاحب عبدالرحمن خان ده حاجی چهارسده، روابط نزدیک با خانواده محترم ارباب صاحب فتح محمد دولینه، روابط نیکو با مرحوم مغفور ارباب صاحب عبدالکریم خان عینی شهرک، روابط حسنه با مرحوم ارباب محمد اسلم خان دای تولک، روابط پسندیده با مرحوم وکیل صاحب عبدالوهاب خان تیوره، روابط نیکو با وکیل صاحب فخرالدین خان تیوره و مرحوم مغفور میرزا صاحب عبدالملک خان به قول خودش از ملک غورات، روابط و نان و نمک خوردکی نیکو با مرحوم حاجی صاحب عبدالقیوم خان پهلو سنگ و وکیل صاحب محمد نصیر خان از غور مرحبا با چنین شخصیت های گسترده اندیش و روابط پسند که در هر دیار از غور و هرات خود، خانواده و قومش را با شخصیت های پر افتخار و محترم دیگر وصل نموده است؛ افتخار مر ایشان را.

 نویسنده: حسام الدین فیروزکوهی