آرشیف

2017-11-1

استاد فضل الحق فضل

وطـن! قـربان نام با وقارت

وطــن  !  قـــربـان  نــام  با  وقـارت
فــدایی  دشـت  و کـوه وچشمه سارت
 
تـرا مــن دوسـت  دارم  هـمچـو مـا در
به چـشـمـا نـم کــشــم گـرد و غُـبـارت
 
تـو قــلـــب  آسیــا  فــخــر جـهــا نــی
فـلـک  نــا زد  به عــز و افــتـخـارت
 
زبــس دادی به  دشـمـن  درس عـبـرت
جـهـــان شــد مـنـفـعـــل  در کارزا رت
 
 
دریغـا! اینکـه بـد خواهـنـد وزشـت انـد
تورا هـمسا یه  هـای  قـرب  و جـوارت
 
تو قـلـب  آسـیــا  فــخـــر  جـهــا نـــی
فـلـک  نـا زد  به عــــز  و افـتخـارت
 
هـوایـت دلـپـذیـرو خـوشــگــواراسـت
بود  رشـک  جـنـان  فـصــل بـهــارت
 
ز کا بـل جـوی  خون  گـردیـده  جـاری
به سر غـلـتـیــده  اسـت  با لا حصـارت
 
مـرا صــد  دل  بود هــرآ ن  و هــردم
فـــــــدایـی  مــــا درا ن   داغـــــدارت
 
به  فــردوس  بـریـــن  بـا  دا  ! مـنــور
روا ن   ا فـــســـرا ن   جــان  نـثـا رت
 
هـمی خواهــم  زفـضـل حضـرت دوسـت

به  صـلـح  و دوسـتـی  قــول  و قــرارت

استاد فـضــل الـحـق  فـضـــل
شـهـــر فـــراه  مـیـزان سا ل 1396 هـجــری شـمـسی