آرشیف

2014-12-31

دیپلوم انجینیر عبدالعزیز اویانی

وطـــنـــــــــــــدار

" چی کنیـم کار خـراب است وطندار
عقل بر جهل مصا ب است وطندار"

تعجـب آور است این چـرخ گـردون 
چو حق درعمق گرداب است وطندار

بـه یغـمــا رفـتــه تخـم انـس و الـفــت
خـر چـاکــر به آسـیـاب اسـت وطندار

وطـن را زخـم از شمشـیـر حــاکـــم
ز خونش جوی سیـلاب است وطندار

قــدامـت، فخــر و عــزِ سـرزمـیـنـت
ز دســت جهــل نـایــاب است وطندار

بـبـیـن "غـور" سـرزمینِ تا ج وتختـی
زبـــون و نـقــش بر آب اسـت وطندار

درخـتــان چـمــن تک تک بـریــدنــد
رسـا سَـروی که کمیـاب است وطندار

ز بـاد خـشــم وحـشــت زای قــومـی
زبـان و عقــل بـی تـاب است وطندار

رعـیـــت داره قــــوم ظاهـــــر از دَد
و مـکـــرِ دژ شـــاد اب اسـت وطندار

به ما تحـمیــل شود مکتب و جنگـش
بـرای چــرس طــلاب اسـت وطندار

به مغـز ها جـا دهند مکتب ز *UK
به ضــد فــارسـیِ نـاب است وطندار

چو حـرف حـق بـگـفـتـی کفـرخوانند
حقیقــت را چو تـلخـاب است وطندار

بـه شــان مـسـلــم مـسـکـیـن دربـــان
شــعــار انـگـلـیـس باب است وطندار

مـطـیــع اعـجـم است امــت اســــلام
به درب اجنـبـی خواب اسـت وطندار

بـه سـقــف مسـجـد بـیـت الـمــقــد س
کلیـسـا پَـر چـو اعـقـاب است وطندار

ز چنگ اهـریمن بمب های وحـشـت
به خـاک "شـام" پرتاب است وطندار

چـرا مسـلـم "بشـار" را کـفـرخوانَـد
مگــر او غـرق نیــلاب است وطندار

نـوای هـمـــدلی بـا آن "سیـا" هـــان
خــلاف عــلـــم و آداب اسـت وطندار

زنــــادانـــیِ مـــاســت جـــان بــرادر
که خِرس قطبـی اربـاب است وطندار

 

 

Uk (شاهیِ متحده ) – انگلیستان، مکار ترین سیاست گذار استعماری.

 

به ادامه " چی کنیم کار خراب است وطندار
عقل بر جهل مصا ب است وطندار" که برای مشاعره از جانب شاعر عالی مقام و ارجمند محترم دکتور نصیر ندا، گذاشته شده تقدیم اهل ادب می شود. امید، کاستی های ادبیس وقلمی ام مورد بخشش بزرگان قرار گیرد.