آرشیف

2014-12-6

عبد الرحمن افضلی

وضعيت اسفبار در ولا يت غور

بنام خداوند بزر گ وتوانا

سلا م وعرض ادب خد مت دست اندر كا را ن سا يت وزين جا م غور وهمچنين خو اننده گا ن ا ين سا يت در را بطه به وضيعت امنيتي در ولا يت غور با يد گفت بيش از پيش خرا ب تر شد ه است به همگا ن خوب معلو م ا ست كه فعلا غور تبد يل بوا دي گر گا ن گر ديده كه همه طوائف قومي سا كن در غور به شكل يك سا زما ن ترورستي تبد يل و خود سرانه تما م امورات را به پيش ميبرند وحتي در كنا ر دولت قرار دارند ووقتيكه به مسايل قومي مير سد با استفا ده از امكا نا ت دولتي بد ون در جر يان قرار دادن دو لت عمل مينما يند رفته رفته حلقه فر ما نروائ دولت محلي غور بد اخل شهري كو چك غور رسيده از سوي ديگر معا ون وا لي غور كه با صدا ي پژواك مصا حبه دا شتند گفتند كه غور را عاري از كو كنا ر مينما ئيم جنا ب معا ون صاحب وا لي غور كو كنا ري را كه دولت مرد ان وقدر ت طلبا ن در غور كشت نمودند صد چند بد تر از كو كنا ري است كه مرد م غور خود شا ن بد ست خود كشت ميكنند وا قعآ اگر شما از منفعت تا ن گذ شته ودرغم مردم غور ميبا شيد امنيت را تا مين نما ئيد چرا كه كو كنا ر تنهاجان همان افرا د معتا د را متضرر ميسا زد ونبود امنيت تما م سا ختا ر نظام و جا معه را از بين ميبرد پس اين مهم تر ا ست از سوي ديگر از بين بردن شهر يا ر شرق مشكل جديد ي را براي دولت مرد ان اداره محلي غور بو جو د آورده كه مو تر جنا ب معا ون ولا يت بين را توقف دا ده ميشو د وسر ك توسط مرد م زي حسين بند گر ديده كه حتي كا ر مند ان دو لت اكثرا نتوانستن به وظائف شا ن بر وند ودكا كين هم بسته بو ده وضيعت فعلا در غور چنين است هنوز هم حكو مت محلي براي مرد م غور غير از فريب ودروغ چيزي ديگر را عرضه كرده نتو انسته ونخو ا هد توا نست به اين وضعيت حا كم در غور وافزايش كه فساد ادا ري فسا دي اخلا قي وجود طا لب در نزديك تر ين سا حا ت ولا يت وا ختلا فا تي قومي سمتي گروهي نژادي تنظيمي دا رد وازطرف ديگرنا تواني دولت هر ائينه وضعيت بد تر ازين خوا هد شد اين ها همه موانع هستند كه مارا از همه عر صها ي زند گي محروم ميسا زند در اخير خدا وندج توفيق خد مت براي دولت مردان غور را از لطف خويش عنا يت فر ما يد .

با احترا م 
عبد الرحمن افضلي غور