آرشیف

2016-8-2

نظیر ظفر

وصیت بـــــــــــــه جوانان

  ای جوانان دست امـــــیدم به دامان شما
چند صبایی زنده گی استــیم مهمان شما

چند سخن دارم وصـیت از دل غمدیده ام
تا که مــــــثل ما نگردد تیره دوران شما

ریشه کن سازید از خاک وطن تبعیض را
زین گیاه هـــرزه میـــخشکد گلستان شما

تاجک و پشتون ازبک پشه یی و هزاره
مثل پنج انگشت باشد روی دستان شما

پیرو راه خدا باشــــید با عـــلم  و یقــــین
ورنه ملا مـــی فروشـــد دین و ایمان شما

از تفنگداران جنگ افروز و قطاع الطریق
پیروی کردن چو زهری است در جان شما

همدلی و لطف گلــــــهای بهار زنده گیست
مثل شـــبنم تازه می ســــــازد بهاران شما

هر نفــس کوشـــید در کسب کمالات و ادب
تا نــــگــــیرد جهل و تاریکی گریــبان شما

عمر ما وقف بلای جـنگ و در تبعیض شد
زین بلا با شـــد خدا هــــردم نگـــهبان شما

نوشته نذیر ظفر 
 ورجینیا امریکا ۲۰۱۶/۳۱/۷