آرشیف

2014-12-30

حبيب الرحمن حبيبي

وصف زاده گـــــــــــــــاه

بسم الله الرحمن الرحيم
 

آذاده گـاهـي خـويش گويم سخنان توزيباه
كـه غـلـمـيـن پـراز مـهـرومكان تـو زيباه

مـن يـــاد كـنـم هـردم از شاخه شاخه آن
اي بـوسـتـان صـدمـن ريـحـان تـو زيـبـاه

سر بر فلك كشيده ان كـوهساري كشكك
آن قـلـعـه هـاي مشهـور پـران تـو زيباه

سري تگاب باشد شارستي اش پر ازگل
غــــار سـيـاه سـرپـــل دامـان تـو زيـبـاه

آن مـنـعـبـــرآن آثــــار جـيـلـيــنــگ اش
رنـگـيـن پـر فــروشـنـد آرمـان تـو زيباه

آن اسـفـلـيـج پـالـيـج ان دره هـاي پـرنور
نازم به آن زمين جاي آن آسمان توزيباه

پايان تگاب وخلي شد آب وگل فـراواني 
هرجا كه سبز زار است برجان تو زيباه

بـــه سـبـز زار تـو مشهور لاله نعماني
غـنـچـــه گـلـهـا در بـيـمـاران تـو زيـباه

عـــجـــب سـرود شـرشـر آبـشار داري 
مـوج دريـا و نـهـري غـلـتـان تـو زيباه

"حبيبي" دور از ان نهرهاي خروشانش
دوراز بــاغ خـضـرار وبـوستـان تـو زيباه

 

 

حبيب الرحمن"حبيبي" متعلم صنف نهم ليسه سلطان علاوالدين غوري