آرشیف

2015-1-22

سلطان احمد شاداب

وصــف بـهــــــار

 

 
بسم الله الرحمن الرحیم

سلطان احمد(شاداب) فرزندعبدلوهاب ازولایت غورولسوالی پسابندمحصل صنف سوم پوهنحئی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات دیپارتمنت کیمیاخواستم در مورد وصف بهارچندجمله راتحریری نمایم:
داستان درمورد وصف بهار:
بهارفصل زیبای است که گل های رنگارنگ رابه ارمغان میآورد:ای بهار؟اززینت وزیبائی توچه گویم؟ای بهار فصل تو زیباوقشنگ است که انسان رابسوی خودمیکشاند.بهاردرحقیقت فصل زیبای است که طبعیت راآرایش میدهد:ای بهار توآمدی طبعیت رازیباساختی"واین درختانیکه درموقع زمستان  بخواب زمستانی فرورفته وشاخسارخود را ازدست میدهند آنرازیباوصورت بخشیدی"آن سبزهای نوسرزده راا زخاک بیرون فشاندی وطبعیت رابگونه دیگری آرایش دادی"من که ازخانه بیرون میایم بوی زینت بخش ترادروجودخوداحساس میکنم خودرادرطبعیت توگم میکنم:ای بهار؟توازکدام کوه وبیابان آمدی واین قدرخوشبوئی رابرای مایان به ارمغان آوردی ؟تو یگانه فصل زیباهستی" مرغان رنگارنگ وخوش آوازی راازراه دورهمراه خودآوردی من که سهر گاهان ازخانه بیرون میشوم ازنوحیه وآوازسوزان آنها لذت میبرم"ای بهار" آن چمن های سوخته وپاشیده راکه درفصل زمستان میدیدم آن بستر راآرایش دادی.آن منظره های زیبارا که در فصل تومینگارم وآن بوی خوش آیند تورادردماغ خوداحساس میکنم وآن بادگرم وملایم که از سوی ساحل میآوری درطبعیت میوزدوباخود فکرمیکنم که تو چیقدرزیباهستی اززیبائی تان چه گویم:وقتیکه فصل تومیگزردهمه این طبعیت رابگونه دیگری میبینم انتظار هستم تاموقع رسدبازترادروجودخوداحساس کنم.وقتیکه آشفته باتوهستم باز انتظارترادرطبعیت دارم ای بهار؟ قلب من راشاداب ساختی درهنگام فصل خودمی گذری وباز تاآمدن توبه انتظارهستم.توبهترین فصل سال هستی وزیبائی های سال وابسته باتواست ای بهار؟توازدیگران برتری زیراآب وهوای توازدیگران فرق دارد این منظره های زیبای ترادرفصل های دیگرندیدم.ای بهار.ای بهار.ای بهار: