آرشیف

2014-12-10

عبدالغفور غوری

وداع

فـر ما ن مـا به  بـر ، هــر گـنا  ه  کـنی  بکـــن
تر یا ک و چـر س و بنگ ، زهر جا  کنی بکـن
 
ما ر ا ر سـا ن  به بند ر ی قا چا ق ، هیر و ئـیـن
هــلـمـنـد  و  پکـتـیـا  ،  گـر  تـبـا  ه  کـنی  بکــن
 
آ سمـا ن  و ز مین ر ا تـو بشگـا ف   بـهــر ما
بر  نـفـت و گا ز ، ر ا هکی   پـیـد ا  کـنی بکـن
 
پـر کـن  تـو  جـیـب مـا  ز مـرّ د ، طـلا  و لـعـــل
بر تـر کـمـن  و ا ز بک ، ستـمهـا   کــنی  بکـن
 
بـر جـا ن هـم ا نـد ا ز تـو پشتـو ن و هـز ا ر ه
د ر گـو شـه یي  بـنشـیـن ، تما شـا کـنی بکــن
 
ما ر ا بـد  ه با  د  ه  و جا  م هــا ی  پـر ز  می
بـر جـا  ن تـا جکـا  ن تـو  و لو ا  کـنی  بکــن
 
حـر فهـا بـز ن ز د ا د ،عـد ا لت ، د مو کرا سی
تهـمـت به  « کا مجــو »  یي بینو ا کـنی  بکـن
 
بر محکمه بنشـا ن  تو قـا  ضی یي  کـو ر مغــز
بر « غو ث ز لمی» د ا ر کی  بر پا  کنی بکـن
 
بمبا ر د ،بکن ر و ز و شب ا ین مر د م سر کـش
شیـند نـد « عز یـز آ با  د » قـتـلهـا  کـنی  بکــن
 
چـو ن هـتـلـر و چنگیز هـم  ا ستـا لـیـن و پا لپت
ا  ز کــشتگـا  ن  هـز ا  ر  پشتـه هـا  کـنی  بکـن
 
بـر کـر سی هـا نشا ن یکـا یک تـفـنگ سا لا  ر
ا  ز خـو  ن مظـلـو مـیـن  تـو د  ر یا کـنی بکـن
 
«کـر  ز ی» نـما نـد بر من و تو آ ب و آ بـر  و
ا یـن با ر گـر یه ا ت به « ا و با ما » کـنی بکـن
 
ا ز « بو ش » شنو و قت و د ا ع آ خر ین کلا م
و حـد  ت ا  گـر بـه طـا لـب  و مـلا  کــنی بکـــن
 

07.12.2008
عبد ا لغفو ر( غو ر ی )